Volby stromového menu

 

Volby stromového menu

 

Stromové menu je základní částí hlavního okna.

kis_strom_menu

Základní struktura stromového menu

Základní členění stromového menu je vlastní uzel a cizí uzly. V rámci každého uzlu lze v KISKAN najít rozdělení na datovou základnu uzlu, krizové plánování, řešení krizových situací a dispečera.

Vlastní uzel

Představuje souhrn informací z místa, které je přímo síťově přístupné. Vlastní uzel můžou tvořit informace jednoho nebo více zpracovatelů krizového plánu a jejich řešitelů. Vlastní uzel může zahrnovat všechny zpracovatele a řešitele, kteří mají přímý síťový přístup k instalovanému systému KISKAN.

Datová základna uzlu

Je místo v systému, kde získáte přehled o pořízených datech náležejících k hlavnímu uzlu, nezávisle na zpracovateli nebo řešiteli pořízení do systému. Datová základna soustřeďuje data všech zpracovatelů a řešitelů hlavního uzlu.

Kontakty

Kontakty představují evidenci organizací a osob.

Adresář organizací  - potvrzením této volby bude zobrazen přehled organizací, kde jsou zobrazeny všechny organizace, které jsou využity v hlavnímu uzlu. Přehled můžete prohlížet případně editovat resp. tisknout. Podrobné informace o vybrané organizaci včetně možnosti její editace můžete získat pomocí volby Detail. Tisk přehledu Vám zajistí volba Tisk umístěná v hlavním menu SOUBOR.

Personální adresář - potvrzením této volby bude zobrazen přehled osob, kde jsou zobrazeny všechny osoby evidované v systému k jednotlivým organizacím. Přehled můžete prohlížet případně editovat resp. tisknout. Podrobné informace o vybrané osobě včetně možnosti její editace můžete získat pomocí volby Detail. Tisk přehledu Vám zajistí volba Tisk umístěná v hlavním menu SOUBOR.

Činnosti organizací - potvrzením této volby bude zobrazen formulář činnosti organizací, kde je udržován přehled o všech typech činností, do kterých je možné zařadit organizaci.

Prostory

V prostorech jsou shromážděny objekty, které představují prostorové charakteristiky údajů pro krizové řízení.

Budovy a areály - potvrzením této volby bude zobrazen přehled budov a areálů. Slouží pro evidenci budov a areálů, které mohou mít vztah ke krizovému plánu. Představuje dále adresní místo pro další prostorové objekty, jakou jsou sklady a pracoviště.

Sklady - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skladů.

Pracoviště - potvrzením této volby bude zobrazen přehled pracovišť.

Obce s rozšířenou působností - potvrzením této volby bude zobrazen formulář obcí s rozšířenou působností. Obce s rozšířenou působností slouží pro základní geografické členění zdrojů potřebných pro řízení krizových situací.

Obce - potvrzením této volby bude zobrazen přehled obcí. Seznam slouží pro zjišťování kódu obce.

Katalogy

Katalogy představují množinu hlavních společných údajů pro krizového řízení.

Katalog obrázků - potvrzením této volby bude zobrazen katalog obrázků. Přehled obrázků představuje seznam všech obrázků v rámci uzlu.

Katalog věcných prostředků - potvrzením této volby bude zobrazen přehled věcných prostředků. Přehled věcných prostředků představuje společný katalog věcných prostředků všech zpracovatelů v rámci uzlu.

Katalog služeb - potvrzením této volby bude zobrazen přehled služeb. Přehled služeb představuje společný katalog služeb poskytovaných či požadovaných všemi zpracovateli v rámci uzlu.

Katalog smluv - potvrzením této volby bude zobrazen přehled smluv, kde jsou zobrazeny všechny evidované smlouvy k hlavnímu uzlu. U každé smlouvy jsou evidovány základní údaje a její předmět.

Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize - potvrzením této volby bude zobrazen seznamu opatření pro Národní systém reakce na krize. Katalog se využívá při tvorbě katalogových listů

Zkratky - potvrzením této volby bude zobrazen seznam zkratek sloužící pro rychlou orientaci ve zkratkách používáných při tvorbě katalogových listů.

Skupiny obrázků - potvrzením této volby bude zobrazen formulář skupiny obrázků, pomoci kterého lze obrázky členit do skupin.

Měrné jednotky - potvrzením této volby bude zobrazen formulář měrné jednotky, pomoci kterého jsou evidovány měrné jednotky.

Věcné užití - potvrzením této volby bude zobrazen formulář číselníku věcného užití. Číselník věcného užití, jehož správcem je SSHR, slouží ke kategorizaci věcných prostředků a služeb.

Klasifikace produkce CZ-CPA - potvrzením této volby bude zobrazen formulář číselníku CZ-CPA. Číselník slouží ke kategorizaci věcných prostředků a služeb.

Nomenklatura - potvrzením této volby bude zobrazen formulář číselníku nomenklatur. Číselník slouží pro třídění věcných prostředků podle nomenklatury

Zdroje

Zdroje jsou síly, věcné prostředky a služby určené pro plánování a řešení krizových situací.

Zdroje sil - potvrzením této volby bude zobrazen přehled zdrojů sil. Přehled zdrojů sil představuje seznam všech sil v rámci uzlu, určených pro řešení krizové situace.

Zdroje věcných prostředků - potvrzením této volby bude zobrazen přehled zdrojů věcných prostředků. Přehled zdrojů věcných prostředků představuje seznam všech prostředků v rámci uzlu, určených pro řešení krizové situace.

Zdroje služeb - potvrzením této volby bude zobrazen přehled zdrojů služeb. Přehled zdrojů služeb představuje seznam všech služeb v rámci uzlu, určených pro řešení krizové situace.

Účel užití - potvrzením této volby bude zobrazen formulář číselníku účelu užití. Číselník účelu užití, jehož správcem je SSHR, slouží ke kategorizaci zdrojů věcných prostředků.

Skupiny krizového řízení - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin krizového řízení. Skupiny krizového řízení představují uživatelskou kategorizaci zdrojů.

Evidence

Evidence je volba, pod kterou se nachází informace pro účetní nákladovou a inventarizační evidenci.

Účetní položky - potvrzením této volby bude zobrazen přehled účetních položek. Účetní položky je ta část zdrojů věcných prostředků, u kterých se sledují účetní, nákladové a inventarizační údaje.

Příjmy - potvrzením této volby bude zobrazen přehled příjmů. Pomoci příjmů se tvoří účetní stavy.

Výdeje - potvrzením této volby bude zobrazen přehled výdejů. Pomocí výdejů se odečítá z účetních stavů.

Převody - potvrzením této volby bude zobrazen přehled převodů. Pomocí převodů se mění inventurní skupina nebo evidenční sklad.

Předání a převzetí - potvrzením této volby bude zobrazen přehled vystavených protokolů o předání a převzetí.

Inventury - potvrzením této volby bude zobrazen přehled inventur. Pomocí této volby se mohou tvořit inventarizační sestavy.

Druhy zásob - potvrzením této volby bude zobrazen formulář číselníku druhů zásob. Číselník druhů zásob, jehož správcem je SSHR, slouží ke kategorizaci evidenčních skladů.

Rezorty - potvrzením této volby bude zobrazen formulář číselníku rezortů. Číselník rezortů, jehož správcem je SSHR, slouží ke kategorizaci evidenčních skladů.

Evidenční sklady - potvrzením této volby bude zobrazen seznam evidenčních skladů. Slouží pro kategorizaci skladů podle SSHR.

Inventurní skupiny - potvrzením této volby bude zobrazen seznam inventurních skupin. Inventurní skupiny slouží pro účetní kategorizaci účetních položek a inventur.

Krizové situace - potvrzením této volby bude zobrazen přehled krizových situací. V přehledu krizových situací je zobrazen seznam krizových situací pro účely evidence. Hlavním cílem evidence krizových situací je umožnit sledovat pohyb zdrojů věcných prostředků v průběhu krizové situace napříč všemi uzly.

Železnice

Železnice je volba, pod kterou se nachází informace modelující železniční dopravu.

Dopravny - potvrzením této volby bude zobrazen přehled dopraven. Přehled dopraven představuje seznam všech dopraven v železniční infrastruktuře.

Traťové úseky - potvrzením této volby bude zobrazen přehled traťových úseků. Přehled traťových úseků představuje seznam všech traťových úseků v železniční infrastruktuře.

Železniční tunely - potvrzením této volby bude zobrazen přehled železničních tunelů. Přehled železničních tunelů umožňuje zobrazit seznam všech evidovaných železničních tunelů v rámci uzlu.

Železniční mosty - potvrzením této volby bude zobrazen přehled železničních mostů. Přehled železničních mostů umožňuje zobrazit seznam všech evidovaných železničních mostů v rámci uzlu.

Tratě - potvrzením této volby bude zobrazen přehled tratí. Přehled tratí představuje seznam všech tratí evidovaných v systému.

Vlečky - potvrzením této volby bude zobrazen přehled vleček. Přehled tratí představuje seznam všech vleček v rámci uzlu.

Hnací vozidla - potvrzením této volby bude zobrazen přehled hnacích vozidel. Přehled hnacích vozidel představuje katalog možných hnacích vozidel vlaků.

Vozy - potvrzením této volby bude zobrazen přehled vozů. Přehled hnacích vozidel představuje katalog možných vozů vlaků.

Typy vozů - potvrzením této volby bude zobrazen přehled typů vozů. Přehled typů vozů představuje katalog možných typů vozů.

Držitelé vozů - potvrzením této volby bude zobrazen přehled držitelů vozů.

Rizika

Je skupina pomocných údajů, které se opakovaně využívají na různých formulářích systému.

Místa vzniku mimořádné události - potvrzením této volby bude zobrazen formulář místa vzniku mimořádné události, kde jsou zobrazena všechna místa vzniku mimořádných událostí používaná v analýze rizik.

Příčiny mimořádných událostí - potvrzením této volby bude zobrazen formulář příčiny mimořádných událostí, kde jsou zobrazeny všechny evidované příčiny mimořádných událostí používané v analýze rizik.

Důsledky mimořádných událostí - potvrzením této volby bude zobrazen formulář důsledky mimořádných událostí, kde jsou zobrazeny všechny evidované důsledky mimořádných událostí používané v analýze rizik.

Hodnocení rizik - potvrzením této volby bude zobrazen formulář hodnocení rizik, kde jsou zobrazeny informace sloužící pro kategorizaci vyhodnocení rizik.

Uložení nebezpečných látek - potvrzením této volby bude zobrazen přehled uložení nebezpečných látek. V přehledu jsou zobrazeny všechny nebezpečné látky evidované u organizace.

Nebezpečné látky - potvrzením této volby bude zobrazen formulář nebezpečné látky, kde jsou zobrazeny všechny evidované nebezpečné látky.

Skupiny míst vzniku - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin míst vzniku. Slouží pro podrobnější kategorizaci míst vzniku mimořádných událostí.

Skupiny důsledků - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin důsledků. Slouží pro podrobnější kategorizaci důsledků mimořádných událostí.

Roční četnosti - potvrzením této volby bude zobrazen přehled ročních četností. Slouží pro slovní ohodnocení četností výskytu mimořádných událostí.

Koeficienty dopadů - potvrzením této volby bude zobrazen přehled koeficientů dopadů. Koeficienty dopadů jsou koeficienty určené pro korigování průměrného dopadu důsledku mimořádné události podle charakteru ohrožení.

Skupiny koeficientů - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin koeficientů. Slouží pro podrobnější kategorizaci skupin koeficientů.

Skupiny ohrožení - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin ohrožení. Slouží pro podrobnější kategorizaci ohrožení.

Skupiny opatření - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin opatření. Slouží pro podrobnější kategorizaci opatření.

Mapy

Mapy je část uchovávající všechny informace pro tvorbu mapových zobrazení.

Mapové profily - potvrzením této volby bude zobrazen přehled mapových profilů. Mapové profily představují seznam konfigurací mapového zobrazení.

Body, úseky a plochy - potvrzením této volby bude zobrazen přehled mapových objektů. Přehled mapových objektů představuje katalog základních mapových entit.

Zákresy - potvrzením této volby bude zobrazen přehled zákresů. Zákresy slouží pro seskupení mapových objektů za účelem znázornění jedné konkrétní situace do mapových podkladů.

Pozice mobilních zdrojů - potvrzením této volby bude zobrazen přehled pozic mobilních zdrojů. V přehledu pozic mobilních zdrojů je zobrazen seznam všech přijatých pozic mobilních zdrojů.

Skupiny mapových objektů - potvrzením této volby budou zobrazeny skupiny mapových objektů. Skupiny mapových objektů představují možnost uživatelsky seskupit mapové objekty.

Skupiny zákresů - potvrzením této volby budou zobrazeny skupiny zákresů. Skupiny zákresů představují možnost uživatelsky seskupit zákresy.

Skupiny mobilních zdrojů - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skupin mobilních zdrojů. Přehled skupin mobilních zdrojů slouží ke zobrazení seznamu skupin mobilních zdrojů.

Hlášení

Hlášení shromažďuje údaje pro přípravu situačních hlášení pro sběr informací při sledování stavu krizové situace.

Situační šablony - potvrzením této volby bude zobrazen přehled situačních šablon. Situační šablony představují soubor předepsaných hodnot, tzv. situačních parametrů, které mají být pro daný typ hlášení vyplněn.

Situační parametry - potvrzením této volby bude zobrazen přehled situačních parametrů. Přehled situačních parametrů zobrazí seznam všech možných údajů, které se mohou objevit v hlášeních.

Krizové plánování

Souhrn datových údajů potřebných pro krizové plánování.

Zpracovatel

Tato větev stromového menu obsahuje údaje vázané ke zpracovateli. Po zvolení pravého tlačítka nad názvem zpracovatele ve stromovém menu se objeví volba Smazat, kterou je možné odstranit Zpracovatele a všechna data, která s ním souvisí z databáze.

Údaje slouží pro tvorbu krizových plánů. Jsou vztaženy ke zpracovateli. Dělí se na:

Zpracovatel - formulář, který slouží k evidenci dat zpracovatele. Potvrzením této volby, bude zobrazen formulář údaje o zpracovateli dokumentu. Tento formulář slouží ke změně údajů zpracovatele krizového plánování. Pod pojmem zpracovatel se v tomto případě rozumí obecné označení organizační jednotky, pracovní skupiny nebo osoby, které slouží pro rozlišování různých zpracovatelů dokumentů krizového plánování jedné organizace nebo více organizací v rámci jednoho uzlu.

Ohrožení - potvrzením této volby bude zobrazen přehled ohrožení, kde jsou zobrazena všechna evidovaná ohrožení zpracovatele vyplývající z analýzy rizik.

Opatření - potvrzením této volby bude zobrazen přehled opatření, kde jsou zobrazena všechna evidovaná opatření zpracovatele pro řešení krizových situací nebo mimořádných událostí.

Proveditelnost opatření - potvrzením této volby bude zobrazen přehled variant proveditelnosti opatření, kde jsou evidovány všechny definice a výpočty variant proveditelnosti opatření.

Dokumenty - jednotlivé různě rozpracované verze krizových plánů daného zpracovatele. Pokud dvojklikem klapnete na tuto volbu, objeví se seznam dokumentů zpracovatele. V tomto seznamu lze dokument smazat. Nový dokument nebo přehled dokumentů získáte taky pomoci pravého tlačítka myši. Podrobněji v dokumentu krizového plánování.

Řešení krizových situací

Souhrn datových údajů potřebných pro řešení krizových situací.

Řešitel

Tato větev obsahuje vše pro jednotlivé řešitele krizových situací. Po zvolení pravého tlačítka nad názvem řešitele ve stromovém menu se objeví volba Smazat, kterou je možné odstranit Řešitele a všechna data, která s ním souvisí z databáze. Obsahuje simulované a skutečné mimořádné události.

Řešitel - formulář, který slouží ke změně údajů řešitele. Pod pojmem řešitel se v tomto případě rozumí obecné označení organizační jednotky, pracovní skupiny nebo osoby, která slouží pro rozlišování různých řešitelů krizových situací u jedné nebo více organizací v rámci jednoho uzlu.

Simulované mimořádné události - potvrzením této volby bude zobrazen přehled simulovaných mimořádných událostí, kde jsou zobrazeny všechny evidované simulované mimořádné události.

Skutečné mimořádné události - potvrzením této volby bude zobrazen přehled skutečných mimořádných událostí, kde jsou zobrazeny evidované skutečné mimořádné události.

Dispečer

Část Dispečer představuje souhrn funkcí umožňujících komunikaci se vzdálenými účastníky řešení krizových a mimořádných situací a zabezpečujících předávání úkolů vzdáleným zdrojům sil. Volby jsou rozděleny do čtyřech skupin: Zprávy, Aktivace, Vzdálené řízení a Server.

Volby ve skupině Zprávy umožňují vytváření, zasílání a evidenci krátkých vyrozumívacích zpráv a evidenci přijatých zpráv. Jde o následující volby:

Vytvořit vyrozumění – funkce, která vytvoří krátkou zprávu pro vybraný okruh osob.

Přehled vyrozumění - potvrzením této volby bude zobrazen přehled vyrozumění, ve kterém jsou zaznamenány všechny vytvořené a odeslané krátké zprávy.

Přehled hlášení - potvrzením této volby bude zobrazen přehled hlášení, ve kterém jsou zaznamenány všechny přijaté krátké zprávy.

Spojený přehled zpráv - potvrzením této volby bude zobrazen spojený přehled zpráv, ve kterém jsou zobrazeny jak odeslané tak přijaté krátké zprávy.

Statistika zpráv podle kontaktů - potvrzením této volby bude zobrazena statistika zpráv podle kontaktů, ve kterém jsou zaznamenány ke každému kontaktu a typu zprávy počty zpráv.

Volby ve skupině Aktivace umožňují naplánovat a vytvořit seznam akcí, které je možné jednoduchým způsobem spustit. Jde o následující volby:

Aktivační kódy pro vyrozumění - potvrzením této volby bude zobrazen přehled aktivačních kódů pro vyrozumění. Přehled aktivačních kódů pro vyrozumění je seznam kódů, po jehož zvolení, ať už vzdáleném nebo lokálním, je možné zaslat vybrané skupině osob předem definovanou zprávu.

Aktivační kódy pro řešení - potvrzením této volby bude zobrazen přehled aktivačních kódů pro řešení. Přehled aktivačních kódů pro řešení je seznam kódů, po jehož zvolení, ať už vzdáleném nebo lokálním, bude aktivováno vybrané opatření z krizového plánování a bude zaslán seznam úkolů s aktuálními časy osobám, které se účastní jako zdroje sil řešení krizové situace podle tohoto opatření.

Provedené aktivace - potvrzením této volby bude zobrazen přehled provedených aktivací. Přehled provedených aktivací představuje historii aktivovaných vyrozumění nebo aktivovaných řešení.

Volby ve skupině Vzdálené řízení umožňují reagovat na změny v plánu řešení a zabezpečují zasílání aktualizovaných úkolů vzdáleným zdrojům sil. Dále umožňují evidenci zaslaných hlášení od vzdálených zdrojů sil o stavu plnění jejich úkolů. Jde o následující volby:

Mobilní zdroje - potvrzením této volby bude zobrazen přehled mobilních zdrojů. Přehled mobilních zdrojů představuje seznam osob určených pro řešení krizových situací, kterým budou zasílány úkoly z plánu řešení krizové situace nebo mimořádné události a které budou poskytovat informace o stavu jejich plnění. Tyto osoby také mohou zasílat svoji aktuální pozici do databáze systému KISKAN pomoci mobilního telefonu.

Podřízené zdroje sil - potvrzením této volby bude zobrazen přehled podřízených zdrojů sil. Přehled podřízených zdrojů sil představuje seznam mobilních zdrojů a jim přiřazených podřízených zdrojů sil.

Úkoly zaslané zdrojům sil - potvrzením této volby bude zobrazen přehled úkolů zaslaných zdrojům sil. Přehled úkolů zaslaných zdrojům sil je seznam úkolů, které byly zaslány jednotlivým osobám při řešení krizové situace.

Plnění úkolů od zdrojů sil - potvrzením této volby bude zobrazen přehled plnění úkolů od zdrojů sil. Přehled plnění úkolů od zdrojů sil je seznam, ve kterém se evidují hlášení osob o plnění jejich úkolů při řešení krizové situace.

Ve skupině Server je umístěná volba zobrazující informace z komunikačních serverů, tedy ze serverů KISKAN Server, KISDIS Server a KISLOK Server:

Zprávy z komunikačního serveru - potvrzením této volby bude zobrazen přehled informačních a chybových hlášení služby KISKAN Server, KISDIS Server a KISLOK Server.

Cizí uzel

Souhrn dat z místa, které není přímo síťově přístupné. Cizí uzel může představovat například dislokovanou pobočku nebo spolupracující organizaci. Cizí uzel má stejnou strukturu stromového menu jako uzel vlastní. Data z cizích uzlů lze pouze číst, nebo lze odstranit celý uzel ve volbě Přehled uzlů .