Dispečer

 

Dispečer

 

V kapitole jsou popsány funkce, které pomáhají manažerovi krizových situací při komunikaci s ostatními vzdálenými účastníky krizové situace. Dispečer má k dispozici čtyři skupiny funkcí označené jako Zprávy, Aktivace, Vzdálené řízení a Server.

Funkce ve skupině Zprávy umožňují vytváření, zasílání a evidenci krátkých vyrozumívacích zpráv a evidenci přijatých zpráv. Tyto zprávy jsou odesílané a přijímané speciální službou KISKAN Server, která zabezpečuje výměnu krátkých SMS zpráv pomoci bezdrátového GSM modemu nebo pomoci internetových SMS a emailových služeb. Tím je možné nahradit a uvolnit mobilní telefon krizového manažera a posílání zpráv přes email a vytvořit přenosný krizový bezdrátový dispečink. Pro stanovení okruhu vyrozumívaných osob je možné využít  nadefinované skupiny krizového řízení z databáze KISKAN. Krizový bezdrátový dispečink lze zapojit do sítě a sdílet tak GSM modem více účastníky krizového řízení podobným způsobem jako například tiskárnu.

Pokud zvolíte dvojitým poklepáním levého tlačítka myši celou volbu Zprávy, otevřou se najednou přehledy vyrozumění, hlášení a zprávy z komunikačního serveru. Po jejich uspořádání ve spolupráci s volbou Zapamatovat si pozice oken získáte dispečerský panel pro rychlý a uspořádaný přehled o celé bezdrátové komunikaci. Přehled vyrozumění a přehled hlášení jsou občerstvované automaticky s periodou 15s, takže není potřeba používat volbu F5 pro znovunačtení záznamů.

KISKAN Server pro Zprávy je součástí systému KISKAN od licence STANDARD.

Funkce ve skupině Aktivace umožňují naplánovat a vytvořit seznam akcí, které je možné jednoduchým způsobem aktivovat, tedy spustit. Tyto akce je možné spustit buď přímo z počítače, nebo vzdáleně, mimo počítač, zasláním SMS zprávy. Pro zaslání SMS zprávy je možné použít běžný mobilní telefon nebo speciálním aplikaci pro Android s názvem KISDIS Aktivace. Takto je možné aktivovat buď vyrozumění nebo řešení situace.

Při aktivaci vyrozumění dojde k vyrozumění okruhu osob zařazených do skupiny krizového řízení obdobně jako při běžném vyrozumění. S tím rozdílem, že je možné vytvořit dopředu seznam textů vyrozumění a vyrozumívaných osob a je možné toto vyrozumění spustit vzdáleně, mimo počítač.

Při aktivaci řešení situace dojde k vytvoření nového záznamu do řešených situací. Pro tuto situaci se vytvoří plán řešení podle předem určeného opatření. Plán řešení bude mít začátek řešení shodný s okamžikem spuštění aktivace. Všechny úkoly plánu řešení budou mít na základě aktuálního začátku řešení vypočteny odpovídající termíny plnění. Všem zdrojům sil, uvedeným v plánu, se může zaslat jednorázově předdefinovaný text vyrozumění. Po aktivaci řešení jsou ale především všem zdrojům sil zaslány na mobil nebo email úkoly, které mají podle plánu řešení plnit.

Funkce ve skupině Vzdálené řízení umožňují reagovat na změny v plánu řešení a zabezpečují zasílání aktualizovaných úkolů vzdáleným zdrojům sil. Dále umožňují evidenci zaslaných hlášení od vzdálených zdrojů sil o stavu plnění jejich úkolů. Tato hlášení je možné okamžitě promítat do plánu řešení a plán řešení tak může adekvátně a automatizovaně reagovat na vývoj situace. Zdroje sil mohou pro příjem úkolů a zasílání hlášení o jejich plnění využít SMS zprávy, emaily nebo speciální aplikaci pro mobilní telefony Android s názvem KISDIS Úkoly.

Funkce ve skupině Aktivace a Vzdálené řízení má na starosti služba s názvem KISDIS Server. Tento server zároveň obsahuje celou funkčnost služby KISKAN Server, tedy funkce ze skupiny Zpravy.

KISDIS Server pro Aktivaci a Vzdálené řízení je součástí systému KISKAN od licence PROFESSIONAL.

Součástí licence Professional je navíc služba KISLOK Server, která umožňuje evidovat aktuální pozice mobilních zdrojů sil sbíráním a zasíláním jejich GPS souřadnic pomoci mobilního telefonu.

Ve skupině Server je umístěná volba zobrazující informace z komunikačních serverů, tedy ze serverů KISKAN Server, KISDIS Server a KISLOK Server.

Dále následuje přehled funkcí dispečera v členění podle skupin:

Zprávy:

        Vytvořit vyrozumění

        Přehled vyrozumění

        Přehled hlášení

        Detail hlášení

        Spojený přehled zpráv

        Statistika zpráv podle kontaktů

Aktivace:

        Přehled aktivačních kódů pro vyrozumění

        Aktivační kód pro vyrozumění

        Přehled aktivačních kódů pro řešení

        Aktivační kód pro řešení

        Přehled provedených aktivací

        Provedená aktivace

Vzdálené řízení:

        Přehled mobilních zdrojů

        Mobilní zdroj

        Přehled úkolů zaslaných zdrojům sil

        Úkol zaslaný zdroji síly

        Přehled plnění úkolů od zdrojů sil

        Plnění úkolu od zdroje síly

Server:

        Zprávy z komunikačního serveru