Formulář organizace

 

Formulář organizace

 

Kde najít

V Přehledu organizací po stisku Enter nebo po volbě Detail.

Účel

Zadávací formulář slouží k zadání nové organizace nebo pro editaci údajů organizace již zadané. Tyto údaje jsou pak využívány v rámci celého systému a usnadňují vyplňování dalších údajů pro plánování a řešení krizových situací.

Ukázky obrazovek

orgext_form

orgext_kd_form_nd

orgext_kd_form_md

orgext_kd_form_po

Význam jednotlivých prvků

Údaje o organizaci

Název - úplný název organizace. Systém hlídá jedinečnost a proto Vám nedovolí zapsat dvě organizace pod stejným názvem.

Zkratka - alfanumerická zkratka pro organizaci. Slouží také jako identifikátor organizace. V případě, že toto pole nebudete vyplňovat ručně, funguje jako číselná řada s možností použití písmenné konstanty zleva, která se při každém uložení nové organizace zvýší o jedničku. Inicializace se provede ručním zadáním zkratky, např. ve tvaru ORG001 a následným uložením záznamu. Další vytvořená a uložená organizace se automaticky označí jako ORG002.

Typ činnosti - určuje, jaký typ činnosti daná organizace provozuje. Položky tohoto rozbalovacího boxu je možno upravovat v jednoduchém půleném formuláři Činnosti organizací.

Adresa sídla - tři zadávací pole pro vyplnění ulice, PSČ a místa sídla organizace. Při klapnutí na symbol třech teček se zobrazí přehled budov a areálů, který lze využít jako číselník pro vložení adresy. Zároveň se z vybrané budovy přenese název mapového objektu.

IČO - identifikační číslo organizace.

DIČ - daňové identifikační číslo organizace.

Telefon, Fax, El. pošta, Web - tyto pole se vyplní automaticky ze zadaných údajů na jednoduchém půleném formuláři Spojení na organizaci.

Seznam rizikových míst - zobrazí přehled všech rizikových míst, tedy míst vzniku mimořádných událostí, které mají stejný mapový objekt jako má organizace. Je tak možné zobrazit riziková místa vztažená k organizaci.

Popis organizace - přepnete se do poznámkového bloku. Zde si můžete ke každé organizaci napsat libovolně dlouhé poznámky s možností jednoduchého formátování.

Hlavní kontaktní osoby

1.-3.kontaktní osoba - tyto pole se vyplní automaticky ze zadaných údajů na formuláři Osoby.

Mapové objekty

Název map.objektu - název mapového bodu, který představuje souřadnice sídla organizace na mapě. Kliknutím na symbol tří teček lze vyvolat přehled všech již zadaných mapových bodů. Zadáním části názvu map. objektu a po opuštění tohoto pole se nabídne seznam všech mapových objektů začínajících na zadaný řetězec znaků.

O map.objektu více - zobrazení podrobnějších údajů o mapovém objektu.

Zobrazit v mapě - v případě, že existuje napojení na mapový objekt, otevře mapu, najde organizaci a zobrazí ji v mapě.

Zařazení - umožňuje zatřídit organizaci do několika typů

Subjekt hospodářské mobilizace?- zaškrtnuté pole znamená, že je organizace evidovaná jako subjekt hospodářské mobilizace.

Vlastník vlečky? - zaškrtnuté pole znamená, že daná organizace je vlastníkem vlečky.

Subjekt nezbytné dodávky? - zaškrtnuté pole znamená, že je organizace evidovaná jako subjekt zabezpečující nezbytnou dodávky.

Subjekt mobilizační dodávky? - zaškrtnuté pole znamená, že je organizace evidovaná jako subjekt zabezpečující mobilizační dodávky.

Ochraňující organizace? - zaškrtnuté pole znamená, že je organizace evidovaná jako ochraňující subjekt.

Předměty ND – kliknutím se zobrazí formulář Předměty nezbytné dodávky, ve kterém je možné definovat, které předměty ND organizace zabezpečuje. Je možné zvolit následující možnosti::

        Ochrana a obnova železnic?

        Ochrana a obnova vleček?

        Ochrana a obnova objektů?

        Výroba?

        Vojenská přeprava?

        Přeprava zboží a osob?

        Ostatní práce a služby?

        Vývoz PZ? (PZ - pohotovostní zásoby)

        Vývoz MZHP? (MZHP – mobilizační zásoby pro humanitární pomoc)

Předměty MD – kliknutím se zobrazí formulář Předměty mobilizační dodávky , ve kterém je možné definovat, které předměty MD organizace zabezpečuje. Je možné zvolit následující možnosti:

        Ochrana a obnova železnic?

        Ochrana a obnova vleček?

        Ochrana a obnova objektů?

        Výroba?

        Vojenská přeprava?

        Přeprava zboží a osob?

        Ostatní práce a služby?

Předměty ochraňování - kliknutím se zobrazí formulář Předměty ochraňování, ve kterém je možné stanovit pro organizaci, které druhy zásob organizace udržuje a ke každému druhu napsat krátkou poznámku. Jde o následující druhy zásob:

        Mobilizační rezervy?

        Popis MR – zde se uvedenou ochraňované předměty mobilizačních rezerv

        Pohotovostní zásoby?

        Popis PZ – zde se uvedenou ochraňované předměty pohotovostních zásob

        Zásoby pro humanitární pomoc?

        Popis HP – zde se uvedenou ochraňované předměty zásob pro humanitární pomoc

Uživ.rozlišení - libovolný uživatelský rozlišovací text

Výkonná tlačítka

Osoby v organizaci - přepnete se do přehledu všech zadaných osob k organizaci.

Organizační struktura - přepnete se do přehledu organizační struktury organizace.

Spojení na organizaci - přepnete se do formuláře spojení na organizaci.

Smlouvy - přepnete se do přehledů smluv organizace.

Budovy ve vlastnictví - přepnete se do přehledu budov, které organizace vlastní

Zdroje sil - přepnete se do přehledů zdrojů sil organizace

Zdroje prostředků - přepnete se do přehledu zdrojů věcných prostředků organizace.

Zdroje služeb - přepnete se do přehledu zdrojů služeb organizace.

Pracoviště - umožňuje přepnout na přehled pracovišť organizace. Pracoviště se do organizace vkládají na formuláři organizační jednotky. Na formulář organizační jednotky se dostanete použitím tlačítka Organizační struktura a Detail.

Budovy v užívání - umožňuje přepnout na přehled budov, které organizace užívá.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.