Formulář úkol opatření

 

Formulář úkol opatření

 

Kde najít

Zobrazíte jako detail vybraného úkolu ze stromové struktury opatření.

Účel

Formulář slouží k pořízení a úpravě údajů charakterizující úkol opatření. V tomto formuláři definujete především časy potřebné pro plnění úkolu a všechny zdroje, tedy síly a prostředky, se kterými je nutné při plnění úkolu počítat.

Ukázka obrazovky

opakpukol_form

Význam jednotlivých prvků

Údaje k úkolu

Název zpracovatele - název zpracovatele daného opatření.

Opatření - je zobrazen název a identifikátor opatření, do kterého úkol náleží.

Postup - název a identifikátor postupu opatření, do které je úkol zařazen.

Úkol - název a identifikátor úkolu.

Poznámka k úkolu - volný poznámkový text.

Typ úkolu - členění úkolů z pohledu řešitele na úkoly, který řešitel řeší vlastními silami a prostředky nebo dodávkou od jiného subjektu.

Doba trvání úkolu - doba, která je potřebná na splnění úkolu. Minimální povolená hodnota je 1s.

Doba zpoždění - doba, která uplyne mezi předchozím úkolem a začátkem plnění úkolu.

Prostředky

Ident.zdr – identifikátor zdroje. Jedinečné krátké označení zdroje v uzlu. Možné využít aktuální číselník.

Název zdr - název zdroje. Jedinečné popisné označení zdroje. Možné využít aktuální číselník. Pokud nejsou známé ostatní atributy zdroje, vystupuje jako předpokládaný zdroj, jehož údaje se doplní později.

O zdroji více - tato volba přepne do formuláře Zdroj věcných prostředků, kde můžete změnit a doplnit další údaje ke zdroji.

Typ prostředku - určuje skupinu, do které je prostředek zařazen. Každý typ prostředku je s ohledem na plán chápán jako kapacitní nebo spotřební.

Kapacitní - představuje prostředky, které jsou při plnění úkolů využívány a po ukončení jejich využití v rámci úkolu jsou převedeny zpět na stav a je možno je využít pro další úkoly (dopravní prostředky, telefony, atd.). Nedochází k jejich spotřebě.

Spotřební - představuje prostředky, které jsou při plnění úkolu spotřebovány (energie, palivo, atd.).

O prostředku více - tato volba přepne do formuláře věcného prostředku, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o daném prostředku.

Název prostředku - název prostředku, který bude využit při plnění daného úkolu. Při vkládání prostředku můžete využít aktuální číselník. Pokud požadovaný prostředek z hlediska potřeb daného úkolu není v systému definován, můžete zadáním názvu prostředku do tohoto pole tento prostředek doplnit. Při pořizování nového prostředku do daného úkolu, omezuje typ prostředku zobrazený výběr z katalogu prostředků.

Skupina kriz. řízení - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

O skupině.více – zobrazení podrobnějších údajů o skupině ve formuláři skupiny.

Název organizace - název organizace, která poskytuje prostředek.

Název org. jednotky - název organizační jednotky organizace, která je řeší daný úkolu.

O org. jedn. více - tato volba přepne do formuláře Přehled organizační struktury, kde je zobrazena ve stromovém menu hierarchická struktura organizace.

Typ požadavku - definuje směr pohybu zásob prostředku s ohledem na stav a typ.

Spotřeba - odebrání prostředku ze stavu (pro spotřební typy).

Potřeba - přesun prostředku ze stavu na řešení daného úkolu nebo a jeho přesun zpět na stav (pro kapacitní typy).

Vytvoření - příjem prostředku do stavu zdroje.

Zmenšení - vyřazení prostředku ze stavu zdroje.

Množství - množství prostředku, které je potřebné k plnění úkolu.

MJ - měrná jednotka, ve které je uváděno množství daného prostředku.

Nový požadavek na prostředek - volba, pomocí které definujete nový prostředek k danému úkolu.

Síly

Ident.zdr – identifikátor zdroje. Jedinečné krátké označení zdroje v uzlu. Možné využít aktuální číselník.

Název zdr. - název zdroje. Jedinečné popisné označení zdroje. Možné využít aktuální číselník. Pokud nejsou známé ostatní atributy zdroje, vystupuje jako předpokládaný zdroj, jehož údaje se doplní později.

O zdroji více - tato volba přepne do formuláře Zdroje sil, kde můžete doplnit další údaje ke zdroji.

Skupina kriz. řízení - identifikační číslo skupiny krizového řízení.

O skupině.více – zobrazení podrobnějších údajů o skupině ve formuláři skupiny.

Název organizace - název organizace, která je řeší úkol.

O org. více - tato volba přepne do formuláře Údaje o organizaci, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o organizaci.

Název org. jednotky - název organizační jednotky organizace, která je řeší daný úkolu.

O org. jedn. více - tato volba přepne do formuláře Přehled organizační struktury, kde je zobrazena ve stromovém menu hierarchická struktura organizace.

Název funkce - funkce osoby, která v rámci organizační jednotky dané organizace bude plnit úkol.

Výkoná - určuje zda je síla výkonná.

Řídící - určuje zda je síla řídící.

Příjmení a jméno - osoba, která plní úkol.

Id. - identifikátor osoby.

O osobě více - tato volba přepne do formuláře Osoby, kde jsou zobrazeny podrobné údaje o osobě.

Typ požadavku - definuje typ síly s ohledem na stav:

Potřeba - přesun sil ze stavu na řešení daného úkolu a po jeho ukončení přesun zpět na stav.

Vytvoření - příjem sil do daného stavu.

Zmenšení - vyřazení sil ze stavu daného zdroje.

Počet pracovníků - počet osob, kterých je potřeba ke splnění daného úkolu.

Nový požadavek na sílu - volba, pomocí které definujete novou sílu k danému úkolu.

Kopírování

Uložit prostředky do paměti - uloží jeden nebo více vybraných prostředků do paměti.

Převzít prostředky z paměti - zkopíruje vybrané prostředky z paměti do úkolu.

Uložit síly do paměti - uloží jednu nebo více vybraných sil do paměti.

Převzít síly z paměti - zkopíruje vybrané síly z paměti do úkolu.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.