Situační hlášení

 

Situační hlášení

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail hlášení, Převzít hlášení z paměti nebo Nové hlášení na formuláři Stav mimořádné události. Také po zvolení tlačítka Detail na přehledu situačních hlášení nebo na přehledu situačních hlášení s parametry.

Účel

Na tomto formuláři se uvádí informace k jednomu hlášení. Hlášení je předdefinované situační šablonou hlášení. Hlášení se skládá z hlavních údajů a z jednotlivých částí hlášení. Každá část hlášení obsahuje seznam situačních parametrů, tedy jednotlivých informací o stavu krizové situace. V hlášení se vyplní všechny parametry odpovídající hodnotou. Jednotlivé nehodící se parametry je možné odstranit. Nové situační parametry do hlášení nelze přidávat.

Ukázka obrazovky

hlas_sit_form

Význam jednotlivých prvků

Událost

Název řešitele - název řešitele mimořádné události.

Krizový stav - typ krizového stavu.

Název události - popisné označení události a identifikátor události.

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace, platné pro všechny uzly v KISKAN.

Simulovaná mimořádná událost - pokud jde o simulovanou mimořádnou událost, obsahuje tečku.

Skutečná mimořádná událost - pokud jde o skutečnou mimořádnou událost, obsahuje tečku.

Situační šablona

Název hlášení - krátké jednoznačné popisné označení šablony.

Ident. šabl. - krátké identifikační označení šablony.

Komentář k vyplnění - pokyn k vyplnění.

Komentář k termínu - pokyn k termínu.

Komentář k předložení - pokyn ke způsobu předložení.

Kdo předkládá - kdo má hlášení předložit.

Kdo přebírá - kdo mí hlášení převzít.

Komu na vědomí - komu se má hlášení dát na vědomí.

Situační hlášení

Č. hláš. - pořadové číslo hlášení.

Datum a čas situace - časový okamžik krizové situace, ze kterého je hlášení.

Datum a čas hlášení - časový okamžik vytvoření hlášení.

Místo hlášení - místo, ze kterého se podává hlášení.

Hlásí (příjmení, jméno, ident. os.) - osoba, která podává hlášení.

O osobě více - zobrazení podrobnějších údajů o osobě ve formuláři osob.

Z organ. - organizace osoby, která podává hlášení.

O org.více - zobrazení podrobnějších údajů o organizaci ve formuláři organizace.

Poznámka k hlášení - krátká poznámka k hlášení.

Části hlášení

Část hlášení - číslo části a krátké jednoznačné popisné označení části hlášení ze situační šablony.

Poznámka k části hlášení - poznámka zpracovatele hlášení k části hlášení.

Situační parametry k vybrané části hlášení

Situační parametr - poř. číslo situačního parametru a krátké jednoznačné popisné označení situačního parametru.

Vyplňte hodnotu sit. par - vyplnit textový nebo číselný údaj, a to volně nebo z přednastavených hodnot, případně datum.

Poznámka k sit. parametru - poznámka zpracovatele k zadané hodnotě situačního parametru.

Dokumenty

Vytvořit doc - vytvoří do MS Word dokument k hlášení.

Vložit pdf - vloží do formuláře hlášení pdf dokument hlášení.

Zobrazit pdf - zobrazí pdf dokument hlášení.

Odstranit pdf - odstraní z formuláře hlášení pdf dokument hlášení.

Další volby

Odeslat - vytvoří přenosový soubor s hlášením pro spolupracující organizaci nebo nadřízenou organizační jednotku.

Sečíst - provede do aktuálního situačního hlášení součet všech číselných hodnot z jiných situačních hlášení pro stejnou událost a stejný datum a čas situace. Bez ohledu na to, v jakém uzlu se situační hlášení nachází. To usnadňuje vytváření souhrnných hlášení. Za stejnou událost se považuje událost, která začíná stejným evidenčním číslem krizové situace jako má souhrnné (aktuální) situační hlášení.

Přehledy situačních parametrů se vztahem k aktuálnímu situačnímu hlášení

Všechny parametry hlášení - přehled všech situačních parametrů aktuálního situačního hlášení. Vhodné například pro převod hodnot hlášení do MS Excel.

Parametry řešitele za situaci - přehled všech situačních parametrů všech situačních hlášení řešitele za situaci (událost).

Všechny parametry v čase - přehled všech situačních parametrů všech situačních hlášení za situaci (událost) pro datum a čas situace uvedené na aktuálním situačním hlášení.

Všechny parametry za situaci - přehled všech situačních parametrů všech situačních hlášení za situaci (událost).

Jeden parametr v čase - přehled pro jeden aktuálně vybraný situační parametr u všech situačních hlášení za situaci (událost) pro datum a čas situace uvedené na aktuálním situačním hlášení.

Jeden parametr za situaci - přehled pro jeden aktuálně vybraný situační parametr u všech situačních hlášení za situaci (událost).

Přehledy situačních hlášení se vztahem k aktuálnímu situačnímu hlášení

Všechna hlášení v čase - přehled všech hlášení za situaci (událost) pro datum a čas situace uvedené na aktuálním situačním hlášení.

Všechna hlášení za situaci - přehled všech hlášení za situaci (událost).

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.