Převod

 

Převod

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Detail nebo použitím Enter na aktivním záznamu nebo zvolením tlačítka Přidat na přehledu převodů

Účel

Převod mění stav majetku z jednoho evidenčního skladu na jiný, případně z jedné inventurní skupiny na jinou.

Rozhodujícím krokem pro promítnutí dokladu na účetní stav je zatržení pole Je doklad promítnut na stav?. Vlastní generování dokladu „Převodka“ pro účely tisku se provádí stisknutím tlačítka s názvem „Vytvořit dokument převodka“.

Ukázka obrazovky

evid_doklpod_form

Význam jednotlivých prvků

Identifikační údaje dokladu

Ident.převodu - identifikační číslo převodky.

Z evid. skladu - identifikátor evidenčního skladu podle číselníku SSHR, ze kterého se vydává.

Na evid. sklad - identifikátor evidenčního skladu podle číselníku SSHR, na který se přijímá.

Datum - datum provedení převodu.

DÚD č. - číslo daňového účetního dokladu podle SSHR.

Typ důvodu - základní klasifikace důvodu výdeje.

Z invent. skup - název inventarizační skupiny, ze které se vydává.

Na invent. skup - název inventarizační skupiny, na kterou se přijímá.

Ochraňovatel předává? - zda má ochraňovatel roli předávajícího.

Ochraňovatel přebírá? - zda má ochraňovatel roli přebírajícího.

Evid.č.kriz.sit. - jedinečné evidenční číslo krizové situace, platné pro všechny uzly v KISKAN.

Důvod - podrobnější doložení důvodu výdeje.

Ochraňovatel - název ochraňovatele.

Adresa (u ochraňovatele) - adresa ochraňovatele.

IČO (u ochraňovatele) - IČ ochraňovatele.

DIČ (u ochraňovatele) - DIČ ochraňovatele.

Osoba ochr. - osoba ochraňovatele, která provedla převod.

Funkce (u ochr.) - funkce osoby ochraňovatele, která provedla převod.

Dne (u ochr.) - datum, kdy byl proveden převod osobou ochraňovatele.

Organizace - název organizace, která je účastna na převodu.

Adresa (u org.) - adresa organizace, která je účastna na převodu.

IČO (u org.) - IČ organizace, která je účastna na převodu.

DIČ (u org.) - DIČ odběratele, která je účastna na převodu.

Osoba org. - osoba organizace, která je účastna na převodu.

Funkce (u org.) - funkce osoby organizace, která je účastna na převodu.

Dne (u org) - datum, kdy byl osobou organizace proveden převod.

Vyhotovil - osoba ochraňovatele, která vyhotovila doklad.

Schválil - osoba ochraňovatele, která schválila výdej.

Zkratka místa z - zkratka místa ochraňovatele, ve kterém byla proveden výdejová část převodu.

Zkratka místa - zkratka místa ochraňovatele, ve kterém byla proveden příjmová část převodu.

Poznámka - poznámka o převodu.

Je doklad promítnut na stav ? - zda byl doklad promítnut na stav. Na stavu účetní položky se údaje dokladu objeví až po zvolení této volby. Od toho okamžiku nelze údaje na dokladu měnit. Pro odúčtování dokladu ze ze stavu účetního dokladu a možnosti opravovat nebo vymazat doklad stačí znovu klapnout na zaškrtnutou hodnotu políčka.

Položky převodu

Ze zdroje - identifikátor zdroje věcného prostředku, který se vydává.

Název zdr. (u Ze zdroje) - název zdroje věcného prostředku, který se vydává.

O účet pol. (u Ze zdroje) - zobrazení podrobnějších údajů o vydávané účetní položce ve formuláři účetní položky.

O zdroji (u Ze zdroje) - zobrazení podrobnějších údajů o vydávaném zdroji ve formuláři zdroje věcného prostředku.

Na zdroj - identifikátor zdroje věcného prostředku, který se přijímá.

Název zdr. (u Na zdroj) - název zdroje věcného prostředku, který se přijímá.

O účet pol. (u Na zdroj) - zobrazení podrobnějších údajů o přijímané účetní položce ve formuláři účetní položky.

O zdroji (u Na zdroj) - zobrazení podrobnějších údajů o přijímaném zdroji ve formuláři zdroje věcného prostředku.

Název prostředku - jedinečné textové označení prostředku.

O prostředku více - zobrazení podrobnějších údajů o prostředku ve formuláři věcného prostředku.

Množství - vydané množství.

MJ - měrná jednotka, která se používá pro vyjadřování množství prostředku.

CZ-CPA - kód klasifikace produkce CZ-CPA.

SKP - klasifikátor zatřídění do SKP.

JKPOV - klasifikátor zatřídění do JKPOV.

Cena/MJ - cena za měrnou jednotku.

Cena celkem - cena za vydané množství.

Cenový index - cenový index podle SSHR.

Nová položka převodu - po stisku tohoto tlačítka můžete vkládat novou položku převodu.

Vytvořit doc dokument převodka - po stisku tohoto tlačítka vytvoříte MS Word dokument, určený pro tisk převodky.

Vložit pdf dokument - umožní vložit pdf dokument. Volba je zobrazena, pokud dosud pdf dokument není uložen.

Zobrazit pdf dokument - umožní zobrazit uložený pdf dokument. Volba je zobrazena, pokud pdf dokument již je uložen.

Odstranit pdf dokument - umožní odstranit uložený pdf dokument. Volba je zobrazena, pokud pdf dokument již je uložen.

Vytvořit zpětnou převodku - umožní automaticky vytvořit zpětnou převodku, která vrací zpět účetní položky do stavu, ve kterých byly před převodkou.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Složený formulář.