Doporučený postup tvorby datového modelu

 

Doporučený postup tvorby datového modelu

 

Následující kapitola je určena jako vodítko postupu pro vyplňování dat, tedy pro tvorbu datového modelu pro řízení krizových situací. Není to jediný postup, pomoci kterého lze datový model naplňovat. Nicméně se domníváme, že tento postup může být užitečný pro rychlejší zvládnutí funkcí KISKAN a pochopení vzájemných vztahů mezi jednotlivých datovými bloky.

Dále jsou uvedeny etapy postupu vytvoření krizového plánu:

Založení zpracovatele

Vyplnění číselníků

Vyplnění adresáře organizací

Vyplnění personálního adresáře

Vyplnění základních katalogů

Vyplnění údajů o prostorech

Vyplnění údajů o zdrojích

Vyplnění ohrožení

Vyplnění opatření

Vytvoření dokumentu krizového plánu

Jednotlivé etapy by měli probíhat tak jak jsou seřazeny. Následující činnosti (body) jednotlivých etap odpovídají jedné volbě ze stromového menu. Podrobný popis voleb najdete v uživatelské příručce, tak jak je to popsáno v kapitole Volby stromového menu.

Založení zpracovatele

1.Založte zpracovatele a dokument krizového plánování pomoci volby Vložení struktury nového krizového plánu.

Založení zpracovatele je nutnou podmínkou jakékoliv práce v KISKAN.

Vyplnění číselníků

1.Pomoci dodaného datového Excel souboru převzít pomocí funkce Přenosy dat - Import číselník nezbytných dodávek (je-li požadována kompatibilita se SSHR).

2.Pomoci dodaného datového Excel souboru převzít pomocí funkce Přenosy dat - Import číselník obcí s rozšířenou působností.

Vyplnění číselníků není úplně nezbytně nutné, ale doporučujeme si z dodávaných dat přetáhnout do KISKAN číselník obcí s rozšířenou působností.

Vyplnění adresáře organizací

1.Vyplnit základní údaje k organizacím, které se mohou účastnit krizového řízení.

2.Vyplnit spojení na organizaci.

3.Přidat osoby v organizaci a doplnit základní údaje osob.

4.U organizací, u kterých bude třeba rozlišovat funkční zařazení vyplnit organizační strukturu.

Adresář organizací je možné vyplnit i souborem Excel, má-li strukturu požadovanou ve volbě Přenosy dat.

Vyplnění personálního adresáře

1.Ke každé osobě v seznamu osob doplnit spojení na osobu.

2.U každé osoby v seznamu osob doplnit funkční zařazení.

Personální adresář je možné vyplnit i souborem Excel, má-li strukturu požadovanou ve volbě Přenosy dat.

Vyplnění základních katalogů

1.Vyplnit katalog věcných prostředků, který představuje základní charakteristiky věcných prostředků pro využitelných v krizovém řízení.

2.Vyplnit katalog služeb, který představuje základní charakteristiky služeb pro využitelných v krizovém řízení..

3.Vyplnit katalog smluv (jen je-li vyžadován, v první fázi tvorby datového model může být vynechán).

4.Do katalogu obrázku začlenit všechny obrázky, které mají být pro krizové řízení použity.

Vyplnění údajů o prostorech

1.Vyplnit údaje k budovám a areálům v oblasti působnosti zpracovatelů uvedených v uzlu, které jsou relevantní pro krizové řízení. Tedy například takové, ve kterých jsou pracoviště krizových štábů a sklady věcných prostředků

2.Vyplnit údaje o skladech věcných prostředků a vyplnit jejich určení.

3.Vyplnit údaje pro pracoviště sil pro krizové řízení.

4.Vyplnit uložení nebezpečných látek (jsou-li uloženy).

5.Zapsat místa potenciálních míst vzniku mimořádných událostí.

Vyplnění údajů o zdrojích

1.Vyplnit zdroje sil, tedy počty, pracoviště, organizace a osoby určené pro krizové situace.

2.Vyplnit zdroje věcných prostředků, tedy disponibilní a plánované počty věcných prostředků s určením skladu.

3.Vyplnit zdroje služeb, tedy přiřazení služeb k různým dodavatelům.

Vyplnění ohrožení

1.Pomoci názvu ohrožení identifikovat pro různé typy ohrožení místa ohrožení a možné příčiny a důsledky.

2.Odhadnout četnost výskytu ohrožení a velikost dopadu jednotlivých důsledků.

3.Rozhodnout, zda se bude pro ohrožení přijímat opatření.

4.Zapsat názvy záchranných, likvidačních a případně preventivních opatření

Vyplnění opatření

1.Pro každé opatření v seznamu opatření stanovit strukturu pomoci složek.

2.Pro všechny složky stanovit, jestli jdou časově po sobě nebo souběžně.

3.Ke každé složce stanovit seznam úkolů.

4.Pro všechny úkoly stanovit, jestli jdou po sobě nebo jsou řešeny souběžně.

5.Stanovit délku úkolů.

6.Stanovit potřebu sil.

7.Stanovit potřebu věcných prostředků.

8.Provést výpočet plánu.

Vyplnění dokumentu krizového plánu

1.Upřesnit strukturu osnovy dokumentu krizového plánu.

2.Nastavit vhodné datové typy jednotlivých kapitol dokumentu.

3.Navázat kapitoly datových typů na vhodné údaje datového modelu.

4.Doplnit textové údaje dokumentu.

5.Vygenerovat dokument do souboru doc.

6.Provést případně úpravy ve vygenerovaném dokumentu.

7.Vytisknout dokument.