Volby hlavních ikon

 

Volby hlavních ikon

 

Pomocí níže uvedených ikon jsou spouštěny nejčastěji používané funkce v systému. Spuštění funkcí je spojeno s nastavením nezbytných vstupních parametrů, které usnadňuje průvodce. Hlavní ikony se nacházejí pod základním menu na hlavní obrazovce.

kis_hlav_ikon

Význam jednotlivých ikon

Ikony mají, v pořadí podle obrázku, následující význam:

Nastavení a přenos dat

Vložení struktury nového krizového plánu

Tvorba nového MS Word dokumentu

Tvorba nové mimořádné události

Tvorba nového situačního hlášení

Zadání a zobrazení datových objektů v mapě

Zobrazení mapy

Nastavení a přenos dat

Tato funkce zabezpečuje import a export dat ve formátu nst, xml nebo xls. Funkci spustíte pomocí ikony iko_ei.

Export

Na úvodní obrazovce průvodce vyberete volbu export a potvrdíte tlačítko Další. Následující obrazovka průvodce Vám umožní exportovat celou databázi, navštívenku (přenosová dávka, která obsahuje pouze informace o uzlu a jeho veřejném klíči) nebo vybraný dokument nebo kapitolu krizového plánu. Dále je možné exportovat vybrané datové tabulky do Microsoft Excel. Všechny tabulky vyexportované do Microsoft Excel touto volbou lze po úpravě dat importovat zpět do systému volbou Import. Tabulky Excel tím představují možnost pro import dat z jiných informačních systémů. Také je možné tímto způsobem exportovat do Microsoft Excelu data z jiného uzlu a po úpravě je importovat do svého uzlu.

Další možností, jak exportovat, je exportovat vybrané skupiny dat vlastního uzlu. Tím se provede kompletní přenos všech údajů vybrané skupiny dat. V tuto chvíli je možné pro export vybrat skupinu nebezpečné látky, organizace nebo veškeré zdroje a se zdroji svázané kontakty, prostory a katalogy.

Dále je možné zvolit export vybraných uzlů. Tak je možné vyexportovat jakýkoliv uzel samostatně.

Export bez osobních údajů, export majetku SSHR, je určen pro účely exportu pro SSHR.

Poslední možností exportu je vyexportovat data pouze z vlastního uzlu.

Vyberete typ exportu a potvrdíte tlačítko Další. Pomocí tlačítka Zpět se můžete vrátit o krok zpět. Pokud chcete export ukončit, kdykoliv potvrdíte tlačítko Storno. Systém umožňuje, s výjimkou souborů Microsoft Excel, exportovaná data digitálně podepsat a šifrovat.

Exportovat data můžete bez digitálního podpisu i bez šifrování nebo exportovaný soubor podepíšete resp. soubor digitálně podepíšete i zašifrujete. Pokud soubor podepíšete bude systém ve vzdáleném uzlu při importu dat kontrolovat správnost podepsaného souboru pomocí Vašeho veřejného klíče. Pokud vzdálený uzel dostal Vaši navštívenku před Vaším prvním exportem dat, proběhne kontrola podpisu bez jakýchkoliv hlášení a import bude proveden. Pokud vzdálený uzel v čase importu nezná podobu veřejné části Vašeho podpisového klíče bude systém vyžadovat jeho autentizaci. Tu je možno realizovat telefonicky, emailem, odesláním navštívenky dodatečně. Pokud obsluha vzdáleného uzlu provede autentizaci pomocí otisku veřejného klíče budou data importována. Pokud autentizace neproběhne nebudou data importována.

V případě, že chcete data exportovat zašifrovaně, je nezbytnou podmínkou úspěšného přenosu dat vzájemná výměna navštívenek se vzdáleným uzlem. Pokud nebudou exportovaná data obsahovat správnou podobu veřejné části klíče vzdáleného uzlu kam bude směřovat export, nebude exportovaný soubor v místě vzdáleného uzlu načten.

Systém umožňuje podepsat a šifrovat pouze soubory typu nst, protože kontrolní čísla jsou součástí hlavičky exportovaného souboru. Soubory typu xml je možno pouze digitálně podepsat. Digitální podpis je v tomto případě exportován v pomocném souboru, není tedy součástí souboru xml.

Na poslední obrazovce průvodce zadáte název exportovaného souboru. Přípona souboru může být pouze nst nebo xml. Pomocí tlačítka Vyhledat můžete zvolit umístění kam má být soubor vytvořen. Zároveň zadáte jeho název, zvolíte příponu a potvrzení provedete pomocí tlačítka Uložit. V poznámce přenosové dávky můžete zadat zprávu pro příjemce. Export provedete stiskem tlačítka Dokončit.

Import

Na úvodní obrazovce průvodce vyberete volbu import a potvrdíte tlačítko Další. Pomocí tlačítka Zpět se můžete vrátit o krok zpět. Pokud chcete import ukončit, kdykoliv potvrdíte tlačítko Storno.

Následně vyhledáte pomocí tlačítka Vyhledat importovaný soubor. V zobrazeném okně zvolíte umístění souboru a importovaný soubor vyberete tak, že umístíte kurzor na tento soubor a výběr provedete pomocí tlačítka Otevřít. Zvolte mezi typem souboru nst, xml a xls.Import provedete stiskem tlačítka Dokončit. Pokud chcete před importem vymazat všechna stávající data zaškrtnete volbu Úplná obnova dat ze zálohy celé databáze. Na zobrazeném formuláři je také indikován stav zda je importovaný soubor digitálně podepsán resp. zašifrován. Poslední jmenované volby nejsou funkční při importu z Microsoft Excelu.

Pokud importujete soubor, který je digitálně podepsán bude systém provádět jeho autentizaci. V případě, že je v systému přítomna správná veřejná část klíče vzdáleného uzlu, který data odeslal, proběhne autentizace automaticky. Pokud veřejná část klíče vzdáleného uzlu nesouhlasí nebo není přítomna v systému vůbec vyžaduje systém autentizaci veřejného klíče pomocí kontrolního otisku veřejného klíče. Otisk klíče zobrazíte pomocí funkce Zobrazení kontrolního otisku veřejného klíče v menu Nástroje. Zobrazený otisk musíte konfrontovat telefonicky nebo proti emailové zprávě s exportérem dat. Pokud autentizaci potvrdíte budou data do systému importována. Pokud autentizace neproběhne, nebudou data do systému importována.

V případě, že chcete importovat zašifrovaná data, musí exportující uzel znát správně Váš veřejný klíč. To zajistíte vzájemnou výměnou navštívenek se vzdáleným uzlem. Pokud nebudou importovaná data zašifrovány pomocí Vašeho veřejného klíče, nebude importovaný soubor správně rozšifrován a načten.

V případě importu z Microsoft Excelu je nutné, aby názvy jednotlivých listů byly shodné s názvy, které jsou uvedené na tabulkách při exportu. Červeně označené sloupce musí být zadány a musí v tabulce existovat. Rovněž není možné přepisovat názvy sloupců. Při importu se všechny hodnoty přenáší do příslušných tabulek, i když nejsou v buňce vyplněny. Tedy například v případě prázdného názvu ulice v Microsoft Excelu bude zrušen název ulice i v databázi. Pokud nechcete hodnoty uvádět, nebo je nevíte, sloupec odstraňte. U sloupců je možné měnit jejich pořadí. Při importu se záznamy v databázi nemažou, takže je možné přidávat záznamy z Microsoft Excel tabulek po částech případně opakovaně. Pokud je nutné změnit hlavní identifikátor, podle kterého se v databázi vyhledává, vyplňte sloupec s označením Nový. Pokud se hodnota klíčového sloupce nemění, není nutné sloupec Nový vyplňovat. Pokud na řádku v tabulce není vyplněn ani jeden sloupec, přenos tabulky bude na tomto řádku ukončen.

Vložení struktury nového krizového plánu

Pomocí této funkce vložíte do systému osnovu nového dokumentu krizového plánu. Každý krizový plán je určen zpracovatelem, názvem a číslem verze. Zadání těchto parametrů Vám usnadní průvodce, který se spustí klepnutím myši na ikonu iko_kp. Pomocí rozbalovacího boxu vyberete organizaci zpracovatele a odpovědného zpracovatele, který v této organizaci odpovídá za vytvářený dokument krizového plánu. Pokud výběr neobsahuje žádnou organizaci resp. zpracovatele nebo potřebujete zadat nového, zapíšete jej přímo do pole rozbalovacího boxu.

Potvrzením tlačítka Další budete pokračovat druhým krokem průvodce, kde uvedete název a číslo verze krizového plánu. Název krizového plánu můžete vybrat pomocí rozbalovacího boxu. V tomto případě se zobrazí na formuláři číslo poslední známé verze krizového plánu. Do pole Verze dokumentu krizového plánování zadáte vyšší číslo nově tvořené verze. Pokud není v nabídce odpovídající krizový plán, můžete přímo v poli rozbalovacího boxu zadat název nového plánu a číslo jeho první verze. Pomocí tlačítka Zpět se můžete vrátit o krok zpět. Pokud chcete generování ukončit bez vlastního vytvoření krizového plánu, kdykoliv potvrdíte tlačítko Storno.

Potvrzením tlačítka Další bude následovat poslední krok průvodce. Tam si zvolíte odpovídající šablonu (osnovu) krizového plánu a vlastní tvorbu pak provedete potvrzením volby Dokončit. Vytvoření krizového plánu může trvat až několik minut. Doba generování je závislá na HW vybavení počítače, kde bylo generování spuštěno. V průběhu tvorby je zobrazen proužek ukazující její průběh. Výsledkem je pak zobrazení formuláře Dokument krizového plánování.

Tvorba nového MS Word dokumentu

Funkce, která zabezpečí převod vybraného krizového plánu z aplikační podoby (krizový plán v KISKAN ) do textové podoby určené pro tisk. Funkce zabezpečí vytvoření standardního dokumentu formátu doc určeného v textovém editoru MS Word. Vytvořený textový dokument pak můžete komfortně formátovat s využitím všech funkcí aplikace MS Word. Spuštěním této funkce pomocí ikony iko_wo se zobrazí průvodce, který Vás pomocí čtyř kroků provede celým generováním. Mezi jednotlivými kroky se přepínáte pomocí tlačítka Další nebo pomocí tlačítka Zpět v případě, že se chcete vrátit o krok zpět. Pokud chcete generování ukončit bez vytvoření dokumentu kdykoliv potvrdíte tlačítko Storno.

Prvním krokem je výběr uzlu, zpracovatele a odpovědné organizační jednotky. Pak následuje výběr dokumentu krizového plánu, který je určen názvem a číslem verze. Krok číslo 3 znamená výběr rozsahu generovaného dokumentu. Zde si zvolíte zda budete generovat celý dokument nebo jeho určitou část. Pokud do generovaného dokumentu chcete vložit úvodní stránku a obsah, pak necháte zaškrtnuté obě volby, které máte možnost nastavit v závěrečném kroku průvodce. V závěrečném kroku si můžete nastavit jiný název a cestu generovaného souboru. Cesta, kterou nastavíte, se zapamatuje a při příštím generování Vám bude opět nabídnuta.

Zaškrtnutí pole 'Generovat komentáře' způsobí, že bezprostředně za název kapitoly bude vygenerován komentář k dokumentu.

Zaškrtnutí pole 'Generovat jako HTML dokument' rozdělí dokument po jednotlivých kapitolách, které se uloží jako jednotlivé html soubory. Přechod mezi těmito soubory, tedy mezi kapitolami dokumentu je zajištěn pomoci automatického vygenerování html odkazů.

Vlastní generování dokumentu bude provedeno po stisku tlačítka Dokončit. Výsledkem generování je automatické spuštění aplikace MS WORD a otevřený vygenerovaný dokument.

Generovat MS Word je možné také volbou pravého tlačítka myši na stromovém menu dokumentu.

POZOR - žádná úprava, kterou provedete ve vygenerovaném MS Word dokumentu, se nepřenese do dat uložených v systému KISKAN.

Tvorba nové mimořádné události

Funkce, která založí do systému novou mimořádnou událost. Klepnutím myší na ikonu iko_mu spustíte průvodce. První formulář umožňuje výběr nebo zadání organizaci řešitele a řešitele odpovědného za mimořádnou událost a to pomocí rozbalovacího boxu. Pokud výběr neobsahuje žádnou organizaci řešitele resp. řešitele nebo potřebujete zadat nového, zapíšete jej přímo do pole rozbalovacího boxu. Pokud chcete generování ukončit bez vlastního vytvoření mimořádné události, kdykoliv potvrdíte tlačítko Storno.

Potvrzením tlačítka Další budete následovat druhý krok průvodce. Zde zvolíte typ události, kterou chcete pořizovat - simulovanou nebo skutečnou.

Potvrzením tlačítka Další budete následovat poslední krok průvodce. Na zobrazeném formuláři zadáte název mimořádné události, datum a čas jejího začátku. Případně můžete uvést evidenční číslo krizové situace. Pokud nebude uvedeno, evidenční číslo krizové situace automaticky přiděleno. Evidenci mimořádné události založíte pomocí tlačítka Dokončit. Po vytvoření události se zobrazí přehledový formulář Opatření k simulované mimořádné události resp. Opatření ke skutečné mimořádné události. Následně můžete pokračovat zadáním dalších informací k mimořádné události.

Tvorba nového situačního hlášení

Funkce, která založí do systému nové situační hlášení pro mimořádnou událost. Klepnutím myší na ikonu iko_hlas spustíte průvodce. Na formuláři vyplníte k jaké mimořádné události a podle jaké šablony chcete vytvořit nové situační hlášení. V případě, že již pro mimořádnou událost bylo hlášení vyplněné, můžete použit předchozí hlášení a pouze upravit změněné údaje. Nové situační hlášení vznikne pomocí tlačítka Dokončit. Poté se zobrazí formulář nového hlášení pro vyplnění, případně úpravu údajů, tedy situačních parametrů hlášení.

Zadání a zobrazení datových objektů v mapě

Ikona iko_mp_dotaz aktivuje funkci, která do zvolených mapových podkladů umístí různé typy mapových objektů.

Můžete pracovat s geografickým vyjádřením pro organizace, budovy a areály, sklady, pracoviště a místa vzniku mimořádných událostí. Dále můžete pracovat s obecnými body, úseky nebo plochami. Tyto objekty můžete spojovat do mapových zákresů.

V průvodci se nabízí volba zobrazit v mapě datové objekty za pomoci dotazu v databázi, nebo za pomoci zákresu. Můžete vybrat i zobrazení pouze mapových podkladů, tj. bez mapových objektů. Zobrazení mapy bez datových objektů je určeno pro pořizování nových datových subjektů do mapy. Mapové podklady a mapové objekty se vkládají a mění v části Mapy.

Nastavení typu dotazu nebo výběr zákresu provedete v druhém kroku průvodce. Po volbě Dokončit se dostanete do okna, zobrazujícího mapu s vybranými mapovými objekty.

Jde o část systému, ve které graficky interpretujete data pořízená v systému KISKAN. Pomocí následujících funkcí vložíte do mapy grafické objekty. Jakékoliv operace můžete provádět pouze s označeným (aktivním) grafickým prvkem. Prvek označíte pomocí níže uvedené funkce viz. význam ikon v mapě.

Vazbu mezi grafickým prvkem a daty můžete tvořit pouze u Vámi vytvořených grafických prvků. Nelze propojit data s prvky podkladové vrstvy.

Zobrazení mapy

Ikona iko_mp aktivuje funkci, která zobrazí mapové zobrazení bez aktivace průvodce pro zadání datových objektů.