Historie změn mezi verzemi 8.00 a 7.70

Nové v KISKAN 8.00:

 •  Do volby Nástroje byla přidána možnost zašifrovat přístupové heslo do MS SQL databáze. Zašifrované heslo do databáze, následně uvedené v KisKan.ini, tím není zneužitelné.
 •  Do přístupových práv byla přidána práva Datová základna uzlu, Zpracovatel, Řešitel a Dispečer.
 •  Na přehled a formulář zdrojů služeb byla přidána organizační jednotka.
 •  Do katalogu smluv byl přidán odkaz na otevření smlouvy z internetu.
 •  Do katalogu smluv byly přidány organizační jednotky poskytovatele a příjemce.
 •  Z formuláře organizační jednotky je možné zobrazit její zdroje sil, zdroje prostředků, zdroje služeb a smlouvy.
 •  Z formuláře skupiny zákresů je možné zobrazit přehled zákresů ve skupině.
 •  Na formuláři vlečky je možné vkládat pdf dokumenty k vlečce.
 •  Na formuláři osoby je možné pro osobu zobrazit zdroje sil, ve kterých je uvedena.
 •  Na formuláři osoby je možné pro funkci osoby zobrazit, jaké osoby jsou uvedeny na této funkci ve zdrojích sil.
 •  Na formuláři osoby lze volbou "Převzít zdroje sil" na záložce "Funkce v organizační struktuře" nahradit ve zdrojích sil ve vybrané funkci dřívější osobu novou osobou.
 •  Mapové podkladové soubory shp, shx a dbf jsou před použitím automaticky kopírované z LAN síťe nebo ze sdílené složky na lokální disk do dočasné složky uživatele.
 •  Při vytváření řešení mimořádné události je možné zadat evidenční číslo krizové situace.
 •  Situační hlášení lze vytvořit pomoci průvodce z nové hlavní ikony.
 •  Z formuláře hlášení lze přímo odeslat hlášení nadřízeným spolupracujícím subjektům a to spolu se všemi daty uzlu.
 •  Na přehledu situačních šablon lze z vybraných situačních šablon pomoci volby "Odeslat" přímo vytvořit přenosový datový set. Situační šablony, předané tímto datovým setem podřízeným spolupracujícím subjektům, se vloží přímo do jejich uzlu.
 •  Z formuláře hlášení lze zobrazovat různé přehledy vyplněných situačních parametrů umožňující sledovat vývoj parametrů v čase nebo stav parametrů ve stejných časových okamžicích pro všechna hlášení k dané situaci.
 •  Z formuláře hlášení lze zobrazovat přehledy hlášení, mající vztah k zobrazenému hlášení, a sice všechna hlášení pro situaci nebo všechna hlášení v daném čase.
 •  Byla přidána možnost vytvářet sumační hlášení pomoci funkce "Sečíst" na formuláři hlášení. Je tak možné sečíst všechny číselné údaje situačních parametrů z hlášení všech podřízených organizačních jednotek pro daný čas a situaci.
 •  Na všech přehledech se na spodním řádku zobrazuje počet vybraných záznamů. Lze tak rychle zjistit počet vybraných záznamů nebo počet záznamů zobrazených v přehledu.

Změny v KISKAN 8.00:

 •  Při exportu do xls souboru je datum vkládán ne jako text ale jako datum. Tím lze v xls na datumu přímo využít funkce třídění.
 •  Na xls výstupu jsou dlouhé nadpisy zalomeny.
 •  Bylo zrychleno vykreslování mapových podkladových souborů díky jejich ukládání přímo do operační paměti.
 •  Organizační struktura se implicitně otevírá pouze do 2. úrovně.
 •  Bylo změněno pořadí hlavních ikon a u některých jejich vzhled.
 •  Ve všech přehledech, ve kterých je osoba, byly do jednoho sloupce sloučené příjmení osoby, jméno osoby a její tituly.

Historie změn mezi verzemi 7.70 a 7.60

Nové v KISKAN 7.70:

 •  Bylo přidáno kopírování mapových podkladových souborů mezi mapovými profily.
 •  Bylo přidáno hromadné mazání mapových podkladových souborů v mapovém profilu.
 •  Zobrazování mapových souborů v profilu lze měnit hromadně.
 •  K souboru u mapového profilu lze napsat poznámku.
 •  Zobrazování mapových zákresových vrstev v zákresu lze měnit hromadně.
 •  Na opatření a postupech je možné přidat informace pro kartu opatření z typového plánu.
 •  Byl přidán nový typ kapitoly č.52, umožňující generovat do MS Word kartu opatření.
 •  Lze nastavit pořadí pro zobrazování zpracovatelů a řešitelů v hlavní stromové nabídce.
 •  U dokumentů na hlavní stromové nabídce se zobrazuje datum platnosti, datum aktualizace a existence pdf souboru.
 •  U kapitol dokumentů se zobrazuje existence doc souboru.
 •  Byl přídán číselník skupin koeficientů dopadů. S jejich pomocí lze u koeficientů dopadů vytvářet libovolný počet různých stupnic pro vyjádření dopadů důsledků ohrožení.
 •  Každému ohrožení lze přiřadit jinou stupnici pro násobící koeficienty a jinou pro dělící koeficienty.
 •  U ohrožení byla přidáno možnost zadaný odhad důsledku přepočítat násobícím a dělícím koeficeintem důsledku a to z různých stupnic koeficientů dopadů.
 •  U důsledků ohrožení je možné stanovit, zda se má dopad důsledku zjistit z dopadů důsledků následných ohrožení. Lze tak řídít výpočty dopadů důsledků u řetězově provázaných, tedy vzájemně závislých ohrožení. Jde o případy, kdy důsledek jednoho ohrožení je příčinou dalšího ohrožení.
 •  V důsledcích ohrožení je možné přímo zjistit, zda je používaná hodnota průměrného dopadu.
 •  Na číselníků příčin je možné zobrazit seznam ohrožení, u kterých je název příčiny názvem důsledku ohrožení. Určeno pro zjišťování vazeb ohrožení, při kterých je ohrožení příčinou jiného ohrožení.
 •  Na číselníků důsledků je možné zobrazit seznam ohrožení, u kterých je název důsledku názvem příčiny ohrožení. Určeno pro zjišťování vazeb ohrožení, při kterých ohrožení výplývá z důsledku jiného ohrožení.
 •  Na formulář ohrožené oblasti a budovy byla přidána funkce pro vytvoření seznamu osob, které se nacházejí uvnitř ohrožené oblasti.
 •  Byly rozšířeny možnosti při vyhledávání v budovách a areálech.
 •  Ze všech přehledů a formulářů, které mají mapové datové objekty, lze vybraný datový objekt přímo zobrazit v mapě. Implicitně je zvolené měřítko a datový objekt je umístěn do středu mapy. U přehledů je možné vybrat pro zobrazení do mapy více mapových datových objektů najednou.
 •  Bylo přidáno zobrazování železničních tratí a vleček do mapy.
 •  Byla přidána možnost změnit měřítko v mapě kolečkem myši.
 •  Při vyplňování adresy organizace na formuláři organizace je možné využít adresy z přehledu budov jako číselník. Z přehledu budov se k organizaci po výběru adresy také doplní mapový datový objekt.
 •  Při vyplňování adresy trvalého a přechodného bydliště na formuláři osoby je možné využít adresy z přehledu budov jako číselník.
 •  Při vyhledání v názvu budovy se vyhledává v jakékoliv části názvu budovy.
 •  Při vyhledávání v názvu mapového objektu se vyhledává v jakékoliv části názvu mapového objektu.
 •  Pro vyhledávání byla přidána možnost zvolit "Vyprázdnit", která vyprázdní všechny nastavené hodnoty vyhledávání.
 •  Formulář pro vyhledání si pamatuje dříve zadané vyhledávací údaje.
 •  Na vybrané přehledy byla přidána možnost otevřít vyhledávací formulář.
 •  Při exportu jakéhokoliv přehledu do MS Excel se při označení dvou a více řádků přenesou do MS Excel pouze označené řádky. Při označení jednoho řádku se přenesou všechny řádky.
 •  Byly vyaktualizovány základní i přídavné mapové soubory.
 •  Ke stažení ve formě nst souborů jsou k dispozici všechna adresní místa České republiky, 2.869.137 adres, které lze po importu uložit do budov a mapových bodů.

Změny v KISKAN 7.70:

 •  V dopravnách v železniční infrastruktuře byla doplněna oblast sítě Hradec Králové a Olomouc. Byla zrušena oblast sítě Pardubice.
 •  Na mapovém zobrazení byl zvětšen prostor pro zobrazování měřítka.
 •  Při mazání dat je prodloužená maximální doba čekání na odpověď z databáze z 1 minuty na 30 minut.
 •  Při importu a exportu většího počtu záznamů v jedné tabulce je možné přerušit import i v rámci tabulky.
 •  Na přehled ohrožených a ohrožujících budov byly přidány adresy.

Odstraněné chyby v KISKAN 7.70:

 •  Při importu většího množství dat se přestalo zobrazovat počítání importovaných záznamů.
 •  Při zobrazení zdrojů sil na MS SQL Serveru při zobrazení v MS Word kapitole 100 nešlo otevřít tabulku zdrojů sil.
 •  Při zobrazení zkratek v MS Word kapitole 100 nešlo otevřít tabulku zkratek.

Historie změn mezi verzemi 7.60 a 7.40

Nové v KISKAN 7.60:

 •  Byl přidán systém aplikačních práv pro přihlašování uživatele kromě do databáze také do aplikace. Uživatel může být zařazen do různých okruhu práv podle své role v aplikaci. Určeno pro Enterprise licenci.
 •  Pro ohrožení byla aktualizována kategorizace podle typových plánů (dříve typ ohrožení) a to podle metodického pokynu ke zpracování typových plánů HZS ČR platného od 1.1.2017.
 •  Do simulovaných a skutečných mimořádných událostí byla ke stavu události přidána možnost evidovat hlášení o stavu mimořádné události.
 •  Byla přidána možnost vytvářet a upravovat situační šablony. Situační šablona slouží k dopřednému nadefinování seznamu informací, které mají být předávány v situačním hlášení.
 •  Byla přidána evidence situačních parametrů určená k uspořádání jednotlivých informací ze situačního hlášení. Situační parametr je jedna konkrétní informace předávaná v situačním hlášení.
 •  Bylo přidáno vyhledávání situačních hlášení, umožňující vyhledat k různým mimořádným událostem a ke konkrétnímu času různá hlášení o situaci.
 •  Bylo přidáno vyhledávání situačních hlášení se situačními parametry, umožňující vyhledat k různým mimořádným událostem a ke konkrétnímu času jednotlivé údaje ze situačních hlášení. Tím lze získat přesné stavové profily k danému okamžiku a zachytit vývoj stavu mimořádné události.
 •  Přehledy situačních parametrů, situačních šablon, situačních hlášení a situačních hlášení s parametry byly přidány do kapitoly "Obecně nastavitelný přehled (100)". Tím je možné jakýkoliv údaj z těchto přehledů přenášet do dokumentů krizového plánování.
 •  Byl přidán nový typ exportu "Vlastní uzel", umožňující bez ohledu na počet uzlů v databázi vyexportovat informace pouze z vlastního uzlu.
 •  Do katalogů byl přídán nový katalog "Nomenklatura", umožňující seskupování věcných prostředků podle nomenklatury. Nomenklatura byla přidána do věcných prostředků a na přehled zdrojů věcných prostředků.
 •  Na formuláři věcného prostředku byla do dalších měrných jednotek přidána možnost zaokrouhlovat výpočtené množství měrné jednotky na celé číslo. Vhodné třeba pro sledování palet.
 •  Na formulář zdrojů věcných prostředků byly přidány hodnoty pro další měrné jednotky a pro velikost skladové plochy, který zdroj věcného prostředku ve skladu zabírá.
 •  Do skladu byla přidána možnost evidovat obrázky skladu.
 •  Na přehled skladů byl přidán sloupec zda má sklad obrázek a obsazená plocha skladu.
 •  Do exportu MS Excel s možností importu byl do tabulky míst vzniku přidán sloupec "Název skupiny míst vzniku".
 •  Do pracovišťe byly přidány údaje "Charakteristika" a "Poznámka".
 •  Do opatření byly pro tvorbu typových plánů doplněny údaje "Nařizuje", "Provádí", "Spolupracuje" a "Dokumentace".
 •  Do parametrů zdrojů věcných prostředků byl přidán parametr "Režim ADR".
 •  Do části "Vzdálené řízení" byl přidán přehled "Podřízené zdroje sil", který zobrazuje všechny vazby mezi mobilním zdrojem a jeho podřízenými zdroji sil.
 •  Na formuláři osob byl zvýšen počet znaků pro titul před jménem a za jménem na 45 znaků.
 •  Do seznamu opatření pro NSRK byly přidány údaje "Provádí", "Poř." a "Skup.".
 •  Byly aktualizovány kapitoly 42 a 43 pro generování opatření NSRK do MS Word dokumentu.

Změny v KISKAN 7.60:

 •  Implicitní složka pro instalaci se změnila z "Program Files" na "ProgramData".
 •  Cenu na účetní položce lze měnit i když existuje účetní doklad. Žádný účetní doklad pro účetní položku ale nesmí být promítnutý na stav.
 •  Cenový index na účetní položce lze měnit bez ohledu na existenci účetního dokladu.
 •  Do přehledu účetních položek byl přidán název evidenčního skladu. Sloupce s údaji evidenčního a fyzického skladu byly umístěny k sobě.
 •  Uživatel je informován, když se při zpracování evidenčního dokladu dostane účetní položka do záporu.
 •  Na předávacím protokolu bylo místo předání přesunuto z adresy předávajícího nad zkratku místa předání.
 •  "Typ ohrožení" a "Druh ohrožení" na ohrožení byl nahrazen přesnějším pojmem "Typový plán".

Odstraněné chyby v KISKAN 7.60:

 •  Místo prázdných datumů se na evidenčních dokladech zobrazovalo 31.12.9999
 •  Bylo zpřesněno zaokrouhlování desetinných čísel. V některých případech se chybně zaokrouhlovalo.
 •  Nešly odstranit jednou zadané pomocné a manipulační měrné jednotky na formuláři věcného prostředku.
 •  Při větším množství položek na převodce se vytvořila zpětná převodka s chybným množstvím.

Historie změn mezi verzemi 7.40 a 7.30

Nové v KISKAN 7.40:

 •  Volba "Místa vzniku mimořádných událostí" byla rozdělena na přehled a formulář.
 •  Pro možnost kategorizace míst vzniku mimořádných událostí byl přidán číselník "Skupiny míst vzniku".
 •  Do formuláře "Místo vzniku mimořádných událostí" byly přidána vazba na číselník "Skupiny míst vzniku".
 •  Do formuláře "Místo vzniku mimořádných událostí" byly přidány úsekové (liniové) mapové objekty.
 •  Do formuláře "Místo vzniku mimořádných událostí" byly přidána záložka umožnující vkládat MSWord doc a docx dokumenty.
 •  Do formuláře "Místo vzniku mimořádných událostí" byly přidána záložka umožnující vkládat pdf dokumenty.
 •  Do formuláře "Místo vzniku mimořádných událostí" byly přidána záložka umožnující přiřazovat odpovědnost k osobě za místo vzniku.
 •  Do formuláře "Místo vzniku mimořádných událostí" byly přidána možnost zobrazovat preventivní, záchranná a likvidační opatření vztahující se k rizikovému místu.
 •  Do formulářů mapových objektů a všech formulářů obsahující mapový objekt byla přidána možnost zobrazit seznam rizikových míst vztahujících se k mapovému objektu. Tím je možné vztáhnout riziková místa nejen k mapovým objektům, ale také k organizaci, budově, skladu pracovišti a ke všem objektům železniční infrastruktury.
 •  Při vyhledávání opatření je možné zvolit rozlišení na preventivní, záchranná nebo likvidační opatření.
 •  Do všech hlavních přehledů byl přidán sloupec "Datum aktualizace" a "Osoba aktualizace".
 •  Do volby "Nástroje" byla přidána volba "Zkontrolovat data na poslední změnu" umožňující pro zadané časové období zjistit, kde, kdy a kým byla v databázi KISKAN provedena poslední změna.
 •  Do inventurních skupin byla přidána podpora pro typy inventurních skupin "12. SHR - na prodej, obměny, záměny - z" a "13. SHR - prostředky vyjmuté z pohotovosti - w".
 •  Do typu smluv byl přidán nový typ smlouvy "Plnění mobilizační dodávky".

Odstraněné chyby v KISKAN 7.40:

 •  V parametrech zdrojů věcných prostředků byl opraven název parametru "Stav tachometru" z předchozího "Stav techometru".
 •  Byla odstraněna chyba čtení licenční karty, která se objevila po updatu Windows 10 Creators.
 •  Při zobrazování mapy ze seznamu profilů nebyla přístupná volba "Zobrazit".
 •  Na formuláři ohrožení byla chyba při výpočtu míry rizika pro dělící koeficient.

Historie změn mezi verzemi 7.30 a 7.20

Nové v KISKAN 7.30:

 •  Na formulář smluv byla přidána možnost vkládat PDF soubor.
 •  Na přehledu smluv je možné zobrazit vložený PDF soubor.
 •  Do dokumentů krizového plánování byla přidána možnost vkládat PDF soubor.
 •  Ze všech přehledů dokumentů krizového plánování je možné zobrazit vložený PDF soubor.
 •  Přehledy dokumentů krizového plánování byly doplněny o další sloupce z vlastností dokumentů.
 •  Do všech dokumentů pro řešení krizových situací byla přidána možnost vkládat PDF soubor.
 •  Ze všech dokumentů pro řešení krizových situací je možné zobrazit vložený PDF soubor.
 •  Do části Evidence, na formuláře Příjemka, Výdejka, Převodka a Protokol o předání a převzetí, bylo přidáno vkládání pdf souborů.
 •  Na přehledu příjemek, výdejek, převodek a protokolů o předání a převzetí byla přidána informace o existenci pdf souboru.
 •  Do části Zprávy byl přidán spojený přehled zpráv, který umožňuje na jednom přehledu zobrazit jak odeslané vyrozumění tak přijaté hlášení.
 •  Do části Zprávy byl přidán přehled umožňující zobrazit statistiku odeslaných a přijatých zpráv podle jednotlivých kontaktů.
 •  Byla přidána podpora pro ODBC driver MSSQL Server 2016.

Odstraněné chyby v KISKAN 7.30:

 •  Na přehledu uzlů nešlo na SQL Serveru třídit podle čísla uzlu.
 •  V ročních seznamech převodek byly převodky i z jiných let.
 •  Nešlo vytvořit příjemku volbou z formuláře výdejky z důvodu nevyplnění typu výdeje.

Historie změn mezi verzemi 7.20 a 7.10

Nové v KISKAN 7.20:

 •  Byla přidána možnost přenášet exportované soubory na FTPS Server a to do volby Nástroje.
 •  Do volby export souboru byla přidána možnost přenést exportovaný soubor na FTPS Server zároveň s vytvořením exportního souboru.
 •  Byla přidaná možnost automatického importu dat ze zvoleného adresáře do databáze KISKAN a to do služeb KISDIS Server a KISKAN Server.
 •  Byla přidaná možnost informovat emailem uživatele o provedeném importu dat a to do služeb KISDIS Server a KISKAN Server.
 •  Byly vylepšeny kontroly pro vedení evidence stavů zdrojů prostředků.
 •  Pro věcné prostředky byla vytvořena speciální kategorie pro vozidla a zájmovou techniku.
 •  Do vyhledání podle věcných prostředku byla přidána možnost vyhledat podle parametru prostředku.
 •  Do vyhledání podle zdroje věcného prostředku byla přidána možnost vyhledat podle parametru zdroje.
 •  Do odeslaných a přijatých zpráv byly přidány nové sloupce pro identifikátor osoby a název organizace.
 •  Pro zasílání emailových krátkých zpráv je možné zvolit buď GSM SMS službu přes modem nebo SMTP protokol přes Internet.
 •  Byla přidána podpora pro párování hlášení a vyrozumění při zasílání SMS přes modem.
 •  Velikost fontu v přehledech se přizpůsobuje podle nastavení zvětšení textu ve Windows.
 •  Podporuje Microsoft Office 2016.
 •  Podporuje Microsoft Windows 10.
 •  Podporuje Microsoft SQL Server 2014, také Express verzi a LocalDB verzi.

Odstraněné chyby v KISKAN 7.20:

 •  Při vložení pouze mezer při vyplňování názvu funkce na organizační jednotky se uložil prázdný název funkce.
 •  U odeslaných zpráv se neměnil automatizovaně stav poslední odeslané zprávy.

Historie změn mezi verzemi 7.10 a 7.00

Nové v KISKAN 7.10:

 •  Byla přidána funkčnost pro dispečerské vzdálené automatizované řízení krizových situací (od verze Professional).
 •  Metodika KISDIS, podle které je implementována funkčnost pro vzdálené krizové řízení, je jako pdf soubor uložena v instalačním adresáři.
 •  Byly vytvořeny dva příkladové datové sety pro vzdálené krizové řízení, DataKisDis.nst a DataObnova2015.nst, které jsou uloženy v instalačním adresáři.
 •  Byla přidána možnost zapisovat poznámky k opatření, postupům a k úkolům.
 •  Do obecné kapitoly 100 dokumentu MS Word byla přidána možnost vytvářet tabulky s prázdným sloupcem.
 •  Do pracovišť na kapitole 38 dokumentu MS Word byla přidána možnost generovat poznámky ke spojům.
 •  Do bilancí sil a prostředku u plánu opatření byly přidány sloupce se stavem zdrojů.
 •  Na formuláři ohrožení byla přidána možnost zadávat opatření podle identifikátoru opatření.
 •  Na formuláři postupu opatření je možné zadávat zpoždění celého postupu oproti nadřízenému postupu.
 •  Na stromovém přehledu opatření bylo přidáno zobrazování zpoždění postupů a úkolů.
 •  Skupiny krizového řízení byly přidány do exportu/importu do/z MS Excel.

Odstraněné chyby v KISKAN 7.10:

 •  Na stavu u řešení krizových situací nešlo odstraňovat zákresy a obrázky.
 •  Při vložení mezery při vyplňování kódu spojení na formuláři osoby se uložilo prázdné spojení.
 •  Na řešení krizové situace se nezobrazoval čas 0:00:00.

Historie změn mezi verzemi 7.00 a 6.30

Nové v KISKAN 7.00:

 •  Byla přidána podpora pro bodové a slovní hodnocení rizik pro ohrožení a místa vzniku mimořádných událostí.
 •  Do ohrožení a míst vzniku mimořádných událostí byla přidána roční úroveň rizika.
 •  Do volby "Rizika" byla přidána klasifikace pro hodnocení rizik.
 •  Do volby "Rizika" byl přidán číselník ročních četností.
 •  Riziková místa lze označit příznakem kritické infrastruktury.
 •  Všechny formuláře, na kterých jsou záložky, po znovuotevření zobrazí naposled použitou záložku.
 •  Mobilní zdroje lze vytvářet podle opatření ve volbě Nástroje v opatření.
 •  Do části Evidence byla přidána podpora pro nový typ dokladu Převod.
 •  Na sestavu MS Word 41, Jmenovky, byla přidána možnost vkládat uživatelský text.
 •  Na formulář "Řešení mimořádné události" byl přidán čas poslední aktualizace opatření.
 •  Sledování pozic mobilního zdroje je nyní možné i pomoci mobilu se systémem Android.
 •  Krátké zprávy je možné kromě modemu zasílát přes internet pomoci služby smsbrana.cz a přes běžný emailový server.

Změny v KISKAN 7.00:

 •  Pojem míra rizika byl nahrazen přesnějším pojmem úroveň rizika.
 •  Na sestavě MS Word 100, Zdroje - skupiny krizového řízení se spojením na osoby, se zobrazuje spojení na mobil i když jde zároveň o spojení na trvalou adresu.
 •  Na přehled uložených nebezpečných látek byly přidány sloupce Kemlerův kód a Název třídy.
 •  Po přepočítání opatření se aktualizuje stromový přehled opatření aniž by se zavřely podřízené postupy.
 •  V části Evidence došlo ke zjednodušení formuláře pro zadávání příjemek a vydejek.
 •  Označení "Bezdrátová komunikace" bylo nahrazeno označením "Dispečer".
 •  Volba "Mobilní zdroje" byla přesunuta z volby "Zdroje" do volby "Vzdálené řízení", které je pod volbou "Dispečer".
 •  Volba "Skupiny mobilních zdrojů" byla přesunuta pod volbu "Mapy".

Odstraněné chyby v KISKAN 7.00:

 •  Byly odstraněny chyby ve vazbách v opatření mezi úkoly v jiných postupech a odstraněny příčiny tvorby zacyklení vazeb.
 •  Byl odstraněn problém s importem, jestliže je v operačním systému nastavena mezera mezi dnem a rokem v datumu, typicky od MS Windows 8.1.

Historie změn mezi verzemi 6.30 a 6.20

Nové v KISKAN 6.30:

 •  Do katalogů byl přidán číselník klasifikace produkce CZ-CPA.
 •  Číselník klasifikace produkce CZ-CPA lze do KISKAN importovat přímo z xls souboru z Českého statistického úřadu.
 •  Do katalogu věcných prostředků a katalogu služeb byla přidána klasifikace produkce CZ-CPA.
 •  Zobrazení kódu CZ-CPA bylo přidáno do zdrojů věcných prostředků, zdrojů služeb, účetních položek, do evidenčních dokladů a na formulář dalšího množství.
 •  Do vyhledání věcných prostředků byla přidána možnost vyhledat podle kódu a názvu CZ-CPA.
 •  Do vyhledání zdrojů věcných prostředků byla přidána možnost vyhledat podle kódu a názvu CZ-CPA, podle druhu zásob a podle evidenčního skladu.
 •  Do vyhledání zdrojů věcných prostředků byl přidán přehled Součet za kód CZ-CPA.
 •  Do katalogů byl přidán číselník pro skupiny obrázků.
 •  Obrázky v katalogu obrázků lze členit do skupin obrázků.
 •  Do přehledu uzlů byly přidány údaje datum a název souboru exportu celé databáze.
 •  Byla přidána možnost provést kontrolu dat pro SSHR a to do volby Nástroje v hlavním stromovém menu.
 •  Do přehledu uzlů byly přidány údaje datum a úspěšnost kontroly dat pro SSHR.
 •  Na přehledy katalogu prostředků, zdrojů a účetních položek byly přidány sloupce s datumem poslední aktualizace a s osobou, která provedla aktualizaci.
 •  Na přehledy evidenčních příjmů, výdejů a protokolů o předání a převzetí byly přidány sloupce s datumem poslední aktualizace a s osobou, která provedla aktualizaci.
 •  Byla přidána možnost exportovat hromadně účetní položky do jiného uzlu a to do volby Nástroje na přehledu účetních položek.
 •  Byla přidána možnost hromadně odstraňovat účetní položky s nulovým účetním stavem a to do volby Nástroje v hlavním stromovém menu.
 •  Byla přidána možnost tvořit dokument katalog věcných prostředků a to do volby Soubor na přehledu věcných prostředků.
 •  Byla přidána možnost tvořit dokument katalogový list věcných prostředků která je pod volbou Vytvořit dokument katalogový list na formuláři věcného prostředků.

Změny v KISKAN 6.30:

 •  Na číselníku evidenčních skladů se automaticky doplňuje symbol pro identifikátor zdroje a označení Je SSHR.
 •  Na číselníku inventurních skupin se automaticky doplňuje symbol pro identifikátor zdroje.
 •  Při výpočtu počtu osob v budovách, ohroženích a rizikových místech se místo počtu osob 0 používá prázdný údaj.
 •  Na inventurní sestavě se pro evidenční sklady SSHR zobrazí v levém horním rohu IČ SSHR.
 •  Pro vybrané typy kapitol u dokumentů, obsahující adresu a spojení na pracoviště, bylo vráceno uvádění spojení a adresy na organizaci v případě, že na pracoviště spojení a adresa neexistuje.

Odstraněné chyby v KISKAN 6.30:

 •  Někdy nešlo uložit změnu údajů na inventurní skupině z důvodu chybného hlášení duplicity.
 •  Při tvorbě protokolu o předání a převzetí z výdejky se nepřenášelo jméno osoby, která byla uvedena na výdejce jako předávající.
 •  Pro novější verze Micorsoft Word než 2003 se neměnila velikost obrázku při generování dokumentu do Microsoft Wordu pro typ kapitoly 27.

Historie změn mezi verzemi 6.20 a 6.10

Nové v KISKAN 6.20:

 •  V mapě je možné při zobrazení detailu zobrazit název rastrového podkladového souboru.
 •  Do mapy byla přidána možnost vkládat kruhové a elipsovité mapové plochy.
 •  Do mapy bylo přidáno zobrazení souřadnice, na které stoji kurzor myši.
 •  Do mapy bylo přidáno zobrazení měřítka mapy.
 •  Do mapy bylo přidáno zobrazení délky vkládaného úseku.
 •  Do mapy bylo přidáno zobrazení obvodu vkládaného polygonu.
 •  Do mapy bylo přidáno zobrazení poloměru a osy vkládané kruhové a elipsovité plochy.
 •  V mapě je možné nastavit měřítko podle seznamu měřítek.
 •  V souborech mapového profilu je možné nastavit, při jakém měřítku je soubor zobrazen.
 •  K mapovému zákresu je možné zadat měřítko zobrazení a souřadnice středu zákresu.
 •  Mapové body, úseky, plochy a mapové zákresy je možné zobrazit v mapě z jejich přehledů.
 •  Do menu v mapovém zobrazení byla přidána možnost otevření mapových bodů, úseků, ploch a zákresů.
 •  Do menu v mapovém zobrazení byla přidána možnost zobrazovat a skrývat datové objekty.
 •  Mapové objekty mohou obsahovat více mapových prvků.
 •  Do mapového profilu byla přidána možnost importovat shp soubor do mapového datového objektu.
 •  Byly přidány další styly mapového bodu, jako kosočtverec, hvězda, obdélník, krychle, kvádr, most, tunel a další.
 •  Na formulář pracoviště byla přidána možnost zobrazit přehled osob pracujících na pracovišti.
 •  Na formulář budovy byla přidána možnost zobrazit přehled bydlících a pracujících osob.
 •  Na formulář skupiny krizového řízení bylo přidáno zobrazení počtu zdrojů ve skupině.
 •  Byla přidána možnost vytvořit seznam osob nacházejících se uvnitř mapové plochy a zaslat jim vyrozumění.
 •  Do dokumentů byl přidán nový typ kapitoly č.50, který umožňuje vkládat, zobrazovat a generovat kompletní Microsoft Word doc nebo docx soubory.
 •  Vytvořit nový dokument nebo zobrazit přehled odkumentů je možné také pomoci stisku pravého tlačítka myši nad nadpisem "Dokumenty" v hlavním stromovém menu.
 •  Do skupiny krizového řízení lze přidat zdroje sil kopírováním z jiné skupiny krizového řízení.
 •  Ve skupině krizového řízení lze odstranit zdroje sil podle jiné skupiny krizového řízení.
 •  Do vyhledání organizací byl přidán přehled, který zobrazuje k adrese sídla budovu.
 •  Do vyhledání osob byl přidán přehled, který zobrazuje k trvalé nebo přechodné adrese budovu.
 •  Na formulář řešitele a zpracovatele byla přidána volba umožňující zobrazit detailní informace o organizaci.
 •  Na formulář organizace byl přidán přehled pracovišť a budov v užívání.
 •  Na formulář míst vzniku mimořádné události byla přidána ohrožující budova.
 •  Na formulář míst vzniku mimořádné události byl přidán bodový mapovový objekt, představující bodové místo vzniku.
 •  Na formulář ohrožení byla přidána možnost evidovat ohrožené budovy a areály.
 •  Na formulář ohrožení byla přidána možnost evidovat plošný mapový objekt, představující ohroženou oblast.
 •  V KisKan.ini souboru je možné nastavit cestu přímo na mdb soubor nebo na SQL server bez nastavení v ODBC správci. To umožňuje spuštění KISKAN i bez instalace, např. na flash disku. Tím také není nutné instalovat aplikaci KISKAN při síťovém provozu na lokální stanice uživatelů.
 •  Do vyhledání ohrožení byl přidán nový přehled ohrožené a ohrožující budovy.
 •  Seznam ohrožených budov je možné vytvořit podle mapové plochy představující ohroženou oblast.
 •  Byla přidána možnost vypočítat počet bydlících a pracujících osob podle budov, ohrožených oblastí a rizikových míst vzniku událostí.
 •  Byla přidána možnost vypočítat počet ohrožených budov v ohrožených oblastech a rizikových místech vzniku událostí.
 •  Z míst vzniku události, příčin a důsledku je možné zobrazit seznam ohrožení.
 •  Z míst vzniku události je možné zobrazit seznam ohrožených budov.
 •  Na formulář mapových objektů byla přidána možnost evidovat a otevírat internetové odkazy.
 •  Do menu Nástroje byla přidána možnost importu adresních míst z číselníku RÚIAN.
 •  Do menu Nástroje byla přidána možnost importu obcí a obcí s rozšířenou působností z číselníku RÚIAN.
 •  Ve vyhledání budov je možné vyhledávat taky podle přítomnosti osob, názvu obce s rozš.působností, okresu nebo kraje.
 •  Při vyhledání organizací, budov, prostředků, zdrojů prostředků a ohrožení je pro některé vyhledávací hodnoty možné využít NEBO.
 •  Do typu spojení byly přidány typy Skype, Icq a datová schránka.
 •  Do kapitoly dokumentu 15, opatření s výběrem generované části, byla přidána možnost zobrazit stav plnění úkolů.
 •  Do dokumentů byl přidán nový typ kapitoly č.51, organizace se spojením.
 •  Při výběru dat exportu pro SSHR se zobrazuje aktuální a celkový počet vybraných záznamů.
 •  Pro zpracovatele a řešitele lze nastavit předpony a délky automatický vytvářených identifikátorů pro ohrožení a opatření.
 •  V kapitolách dokumentu pro ohrožení s čísly 12, 13, 14 a 28 lze nastavit jenom jedno nebo více ohrožení pomocí identifikátoru ohrožení.
 •  Železniční infrastrukuru je možné automatizovaně generovat do dokumentů krizového plánování.
 •  Bylo přidáno celkem 76 uživatelsky definovatelných sestav pro zobrazování dat v MS Word. U každé sestavy je možné zvolit které sloupce přehledů budou zobrazovány a v jakém pořadí. U sestavy je možné uživatelsky nastavit výběrové filtry a třídění. U těchto sestav je možné tvořit MS Word dokument z jiných uzlů bez nutnosti přenosu dat do vlastního uzlu. Tyto sestavy jsou k dispozici v kapitole dokumentu č. 100 s názvem "Obecně nastavitelný přehled".
 •  Do přehledů ohrožení byl přidán sloupec druh ohrožení.
 •  Při exportu a importu se zobrazují informace o počtu přenášených záznamů.
 •  Byly odstraněny komplikace při instalaci a spouštění KISKAN na Windows 8/7/Vista při zapnutém řízení účtů (UAC).

Změny v KISKAN 6.20:

 •  V mapě při volbě transparentní výplně ve stylu plochy je plocha průhledná se zabarvením podle základní barvy.
 •  Tloušťka hranice mapového bodu a pozice bodu v mapě je nastavitelná pomoci vlastnosti tloušťka čáry.
 •  V přehledech organizací, osob, pracovišť a skladů byla adresa sjednocena do jednoho sloupce.
 •  Na stromový přehled organizační struktury byl přidán název pracoviště.
 •  Informační proužek zobrazující stav nějaké transakce je spojitý.
 •  Při kopírování dokumentu z cizího uzlu se nepřenáší odkazy na datovou část dokumentu cizího uzlu.
 •  Při kopírování opatření z cizího uzlu se nepřenáší odkazy na data cizího uzlu, tedy především požadavky na zdroje a odpovědnosti.
 •  Na úkolu opatření nelze vybrat pro řešení úkolu zdroj z cizího uzlu.
 •  Na formulář a přehled organizací bylo vráceno uživatelské rozlišení.
 •  Do XLS exportu a importu dat budov byl přidán sloupec s názvem obce s rozšířenou působností.
 •  V typech spojení byly zrušen typy Modem a Dálnopis.
 •  Nadpis typu spojení WWW byl změněn na Web.
 •  Název organizace v dokumentu v kapitole 5, základní údaje organizace, je generován tučně.
 •  Název osoby v dokumentu v kapitole 3, funkce a osoby, je generován tučně.
 •  Při vložení nové kapitoly dokumentu je vždy nastavena šířka tabulek na 160 mm.
 •  Byly vyaktualizovány typy a druhy ohrožení pro ohrožení.
 •  V menu Záznamy pro hierarchické přehledy byla přidána volba "Skrýt záznamy aktuální složky".
 •  Při vložení zdroje síly nebo prostředku na úkolu opatření se automaticky předvyplní typ požadavku a množství/počet pracovníků.
 •  Do kapitoly dokumentu 38, pracoviště se spojením, byla přidána možnost zobrazit sloupec datová schránka.
 •  V mapovém zobrazení může být tloušťka čáry větší než jedna i pro jiný než plný typ čáry.
 •  Různí zpracovatelé v jednom uzlu nyní mohou mít stejný název dokumentu.
 •  Při kopírování opatření v rámci stejného uzlu se zachovává odkaz na jiné opatření.

Odstraněné chyby v KISKAN 6.20:

 •  Při automatickém překreslování pozic v mapě se při posunu mapy myší někdy nepřekreslila část mapy
 •  Při zobrazení detailu úseku nebo plochy v mapě se někdy vybral chybný detail.
 •  Byla opravena chyba při šifrování souborů nst a xml.
 •  Při vytváření ohrožení vznikaly zbytečné záznamy v tabulce AnUzly.
 •  V seznamu evidenčních skladů a inventurních skupin se nezobrazoval symbol identifikátoru zdroje pro znak "N".
 •  Při importech číselníků SSHR s označením SSHR_CDZ, SSHR_CND, SSHR_CSHR a SSHR_KATALOG se špatně vyhodnocovaly duplicity.

Historie změn mezi verzemi 6.10 a 6.00

Nové v KISKAN 6.10:

 •  Byla přidána podpora pro průměrné a následné dopady ohrožení, s přenosem průměrných a následných dopadů do ohrožení.
 •  Na přehled ohrožení a na formulář uzlu byla přidána možnost přepočítat odhady průměrných a následných dopadů.
 •  Na přehled ohrožení byla přidána funkce pro kopírování jednoho ohrožení.
 •  Na přehled ohrožení byl přidán součet míry rizika a součet dopadů.
 •  Na formulář ohrožení byla přidána sečtená míra rizika a velikosti dopadu za všechny důsledky.
 •  Na formulář ohrožení byly přidány koeficienty odhadu dopadů.
 •  Do ohrožení byl přidán identifikátor ohrožení.
 •  Do vyhledání ohrožení byly přidány nové typy přehledů.
 •  Byl přidán číselník skupin ohrožení.
 •  Byl přidán číselník násobících a dělících koeficientů dopadů pro přepočet průměrných dopadů na dopady ohrožení.
 •  Do číselníku důsledků mimořádných událostí byl přidán odhad průměrné velikosti dopadu.
 •  Na sestavách do MS Word bylo pro všechny typy kapitol analýzy rizik doplněno seskupování podle skupin ohrožení.
 •  Všechny tabulky pro ohrožení je možné načítat z MS Excelu.
 •  Do rizikových míst byly přidány údaje o ohrožené ploše, počtu osob a budov nebo areálů.
 •  Do budov byly přidány počty osob, které se v budově vyskytují.
 •  Na sestavě dokumentu, typ kapitoly 28, ohrožení s mírou rizika, byla přidána možnost zobrazit celkové dopady.
 •  Podle výdejky lze automatizovaně vytvořit příjemku.

Změny v KISKAN 6.10:

 •  Po volbě detailu mapového objektu zákresu v mapě se zobrazí formulář mapového objektu, nikoliv formulář zákresu.
 •  KISKAN si pamatuje vypnutí automatického překreslování pozic zdrojů v mapě i po dalším spuštění.

Odstraněné chyby v KISKAN 6.10:

 •  KISKAN nahlasil chybu při přidání nové mim. události na formuláři mim. události.
 •  Na formuláři stavu mim. události nebylo možné vložit obrázek nebo zákres.
 •  Šrafované výplně ploch shp a vlastních objektů nebyly transparentní.
 •  Při importu bez vymazání dat byl někdy špatný odkaz v tabulce MapAtrib na tabulku Uzle.
 •  V některých případech mohl být při importu cizího uzlu chybně naimportován dokument nebo organizační struktura.
 •  Při generování kapitoly dokumentu, typ 12, ohrožení, nastala chyba při volbě generování příčin a důsledků do jedné tabulky.