Hlavní vlastnosti

 

Hlavní vlastnosti

 

Charakteristika systému KISKAN

KISKAN je softwarový databázový produkt pro podporu procesů krizového řízení a to v souladu s ustanoveními zákona o krizovém řízení č.240/2000 Sb. a jeho prováděcími předpisy. KISKAN podporuje následující procesy krizového řízení:

posuzování rizik,

plánování opatření,

přípravu zdrojů,

vytváření dokumentace,

řešení krizových situací.

KISKAN umožňuje zpracovávat krizové plány způsobem, který zaručuje jejich maximální bezpečnost. Všechny údaje krizového plánu se uchovávají v databázi. Struktura této databáze zabezpečuje integritu jednotlivých části krizového plánu. KISKAN zvyšuje kvalitu a zmenšuje chybovost dokumentů krizových plánů jejich automatickým generováním do MS WORD. Dokument může obsahovat formátované texty, tabulky, obrázky a datové objekty KISKAN. Podporuje jak tvorbu strategických a popisných typových plánů, katalogových listů a karet opatření, tak detailních operačních plánů.

KISKAN disponuje prostředky pro obecnou časovou analýzu jednotlivých úkolů a jejich vazeb, jak pro část plánování krizových situací, tak pro řešení krizových situací, založenou na metodě CPM. Sleduje kapacitní nároky a aktuální stavy sil a prostředků a to jak pro jejich okamžité, tak kumulativní hodnoty.

KISKAN zefektivňuje řešení simulované nebo skutečné krizové situace a zabezpečuje řízení vzdálených zdrojů sil. Umožňuje vzdáleně aktivovat plán řešení krizové situace pomoci mobilního telefonu a rozeslat úkoly vzdáleným určeným zdrojům sil. Následně automatizovaně sleduje plnění úkolů jednotlivými zdroji sil. KISKAN v průběhu řešení krizové situace pružně reaguje na změny plánu řešení a rozesílá zdrojům sil aktualizované úkoly.

KISKAN umožňuje shromažďovat, integrovat a vyhodnocovat informace popisující stav a vývoj krizové situace. Obsahuje podporu pro tvorbu uživatelsky definovaných šablon hlášení. Tyto šablony se mohou předávat na vlastní organizační jednotky, případně na jiné spolupracující organizace. KISKAN zabezpečuje předávání hlášení založených na těchto šablonách a příjem těchto hlášení. Z číselných hodnot předaných hlášení je schopen vytvářet sumační celková hlášení pro daný situační čas.

KISKAN podporuje zpracování geografických informací. Integruje v mapovém zobrazení geografické informace z podkladových souborů jako jsou vektorové SHP soubory, rastrové TIFF soubory nebo např. RÚIAN adresní místa, s informacemi z KISKAN databáze. Umožňuje integrovat a zobrazovat souhrn všech požadovaných pohledů ve formě opakovatelně využitelných a modifikovatelných zákresů.

KISKAN používá speciálně vyvinuté funkce pro bezpečnou vzdálenou datovou komunikaci mezi jednotlivými uživateli systému. Ty umožňují jednoduchým způsobem synchronizovat krizové plány vzniklé na různých místech. Přenášená data je možné digitálně podepsat a zašifrovat.

KISKAN umí vybraná data importovat/exportovat z/do MS EXCEL. Je schopen importovat vybrané státní číselníky jako je číselník obcí, číselník obcí s rozšířenou působností nebo číselník adresních míst z RÚIAN.

KISKAN umožňuje širokou škálovatelnost nasazení. Může pracovat jako jednoduchá, finančně nenáročná file-server aplikace s daty uloženými v MDB souboru. Na druhou stranu je možné KISKAN nasadit v režimu klient-server na databázi MS SQL Server.

KISKAN není závislý na Internetu ani není závislý na složitých instalačních postupech. Jednou zprovozněný KISKAN je možné překopírovat na flashdisk a spouštět jej přímo z flashdisku z jakéhokoliv PC nebo notebooku, na kterém je Microsoft Windows. V případě krizové situace tak jsou veškeré informace pro krizovou situaci okamžitě dostupné a přenositelné.

Ukázka hlavní obrazovky

kiskan

Cílová skupina uživatelů systému KISKAN

KISKAN byl vytvořen se záměrem pomoci zpracovatelům plánů krizové připravenosti či zpracovatelům krizových plánů a to v souvislosti s povinnostmi, které jim ukládají ustanovení zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a jeho prováděcí předpisy. KISKAN je tedy určen pro krizové manažery, kteří mají ve své pracovní náplni vytvářet plány krizové připravenosti či krizové plány.

KISKAN je vhodným nástrojem pro krizové manažery, kteří mají na starost zabezpečení kontinuity podnikání.

KISKAN se hodí pro krizové manažery, kteří provádějí simulace řešení krizových situací a kteří potřebuji informační podporu pro organizování nejrůznějších typů krizových cvičení.

KISKAN je rovněž vhodným nástrojem v krizové situaci pro všechny pracovníky, kteří potřebují sledovat a vyhodnocovat tok informací o krizové situaci z vlastních organizačních jednotek nebo z jiných spolupracujících organizací.

Hlavní funkce systému KISKAN

K hlavním funkcím informačního systému KISKAN patří:

synchronizace informací ze vzdálených a nezávislých databází KISKAN,

integrace všech informací pro krizové řízení do jedné relační databáze,

likvidace redundance dat díky vazbám a jedinečnosti,

zpracování typových plánů a karet opatření,

zpracování přehledu možných zdrojů rizik,

vytváření analýzy ohrožení a analýzy vzniku mimořádných událostí,

vedení přehledu spojení na subjekty krizového řízení,

plánování sil a prostředků,

příprava strukturovaných opatření,

výpočet různých variant proveditelnosti opatření,

optimalizace řízení krizových situací pomoci metody CPM,

okamžitá a bilanční analýza sil a prostředků pro krizové situace,

automatizované generování dokumentů,

podpora pro zobrazování a vkládání objektů do mapových podkladů,

testování opatření na simulovaných krizových situacích,

sledování a dokumentování stavu a průběhu krizové situace,

evidence, inventura a náklady prostředků využitých na krizové situace,

upřesnění plánovaných opatření na základě zkušeností s krizovou situací,

vytvoření SMS centra pro příjem hlášení a rozesílání vyrozumění,

vytvoření dispečerského centra pro automatizované a vzdálené řízení krizových situací,

sledování GPS pozic a tras mobilních zdrojů v reálném čase,

další zpracování dat v Microsoft Excel a v Microsoft Word,

integrace s jinými informačními systémy přes výměnný formát dat XML,

zabezpečení výměny dat elektronickým podpisem a šifrováním,

kompatibilita s KISKAN SSHR,

zpětná datová kompatibilita se všemi staršími verzemi KISKAN.