Vlastnosti dokumentu krizového plánování

 

Vlastnosti dokumentu krizového plánování

 

Kde najít

Po zvolení tlačítka Vlastnosti na aktivním záznamu ve stromovém menu Dokument krizového plánování.

Účel

V tomto formuláři si zadáváte v jakém stavu se nachází celý dokument a kdy byl vytvořen případně aktualizován. Je zde možné měnit název dokumentu, jeho jednotlivých kapitol a měnit datový typ kapitoly.

Ukázka obrazovky

kp_form

Význam jednotlivých prvků

Vlastnosti dokumentu

Název zpracovatele dokumentu - je pouze pro čtení zobrazen název zpracovatele dokumentu.

Název dokumentu - zde je možné změnit název dokumentu.

Vložit pdf dokument - umožní vložit pdf dokument. Volba je zobrazena, pokud dosud pdf dokument není uložen.

Odstranit pdf dokument - umožní odstranit uložený pdf dokument. Volba je zobrazena, pokud pdf dokument již je uložen.

Zobrazit pdf dokument - umožní zobrazit uložený pdf dokument. Volba je zobrazena, pokud pdf dokument již je uložen.

Poznámka k pdf - poznámka vztahující se k uloženému pdf souboru.

Verze dokumentu krizového plánování - místo pro změnu verze dokumentu.

Status dokumentu krizového plánování - pomocí rozbalovacího menu si zadáte stav, v jakém se dokument nachází.

Platnost od - od kdy platí dokument.

Aktualizováno k - datum, ke kterému byl dokument krizového plánu aktualizován.

Název uživatelské složky pro hlavní menu - volně uživatelem definovaný název složky, pod kterou bude dokument zobrazován v hlavním menu. Novou složku je potřeba napsat do pole ručně. Již existující názvy složek je možné najít v rozbalovacím seznamu. Názvy složek se zjišťují ze všech dokumentů v uzlu. Po zapsání uživatelské složky bude dokument zobrazen v hlavním menu nikoliv přímo, ale ve složce pod tímto názvem. Pro překreslení hlavního menu po zadání nové hodnoty stiskněte na hlavní obrazovce F5.

Název a cesta na šablonu (.dot) - v případě, že bude existovat zde uvedený soubor, bude použit jako šablona při generování MS Word dokumentu.

Název generovaného souboru - možnost zapsat název generovaného MS Word souboru.

Skrýt záhlaví - skryje při generování dokumentu záhlaví od začátku dokumentu do začátku nové sekce.

Skrýt zápatí - skryje při generování dokumentu zápatí od začátku dokumentu do začátku nové sekce.

Vlastnosti kapitoly

Název kapitoly - nabídne se název kapitoly dokumentu ze stromového menu. Změnou tohoto názvu se změní název pro kapitolu dokumentu.

Typ kapitoly - pomocí rozbalovacího menu si zadáte typ pro tuto kapitolu. Viz dále uvedený popis typů kapitol.

Název záložky - text, který je zde uvedený, se při generování MS Word dokumentu použije pro vytvoření MS Word záložky. Záložka bude umístěna na začátek nadpisu kapitoly.

Název zpracovatele kapitoly - je pouze pro čtení zobrazen název zpracovatele kapitoly. V případě, že byla kapitola kopírována z dokumentu jiného zpracovatele, může být uveden jiný zpracovatel než je zpracovatel dokumentu. Volbou Změnit zpracovatele lze nastavit stejného zpracovatele kapitoly jako je zpracovatel dokumentu.

Při generování MS Word dokumentu

Před kapitolu přidat sekci se začátkem na nové stránce - zvolením této možnosti si zajistíte, že kapitola bude po vygenerování dokumentu pro MS Word začínat na nové stránce.

Tisknout kapitolu tisknout v orientaci naležato - umožní při generování dokumentu MS Word nastavit orientaci tisku.

Skrýt název kapitoly - při generování MS Word dokumentu se nebude generovat text nadpisu kapitoly.

Na začátku sekce skrýt záhlaví - pokud je na kapitole dokumentu zvolena volba Před kapitolu přidat sekci se začátkem na nové stránce skryje tato volba při generování dokumentu v této sekci záhlaví.

Na začátku sekce skrýt zápatí - pokud je na kapitole dokumentu zvolena volba Před kapitolu přidat sekci se začátkem na nové stránce skryje tato volba při generování dokumentu v této sekci zápatí.

Šířka tabulek [mm] - po zadání šířky tabulky budou všechny generované tabulky mít šířku v uvedené velikosti. Všechny šířky sloupců se poměrně k původní šířce zkrátí nebo prodlouží.

Popis jednotlivých typů kapitol

Na základě typů kapitol se Vám bude nabízet příslušně modifikovaný formulář Popis kapitoly krizového dokumentu. Zde uvádíme, jaké údaje budete moci při vybrání jednotlivých typů kapitol zadávat nebo měnit:

0 Popis bez datové části- tento typ je implicitně nastaven pro každou kapitolu. Umožňuje zadávat pouze popis dané kapitoly pomocí formátovaného textu.

1 Identifikační údaje zpracovatele - nabízí se základní údaje o zpracovateli a je možné po stisku tlačítka O zpracovateli více se přepnout přímo do formuláře Údaje o zpracovateli.

2 Hlavní spojení na zpracovatele - tento typ do kapitoly nabídne údaje o spojení na organizaci. Můžete zde spojení mazat nebo přidávat stejně jako na formuláři Spojení na organizaci.

3 Funkce a osoby - tento typ umožní zadat do kapitoly údaje o organizaci a osobách. Při vyplňování můžete používat aktuální číselník.

4 Popis s uvedením krizového stavu- tento typ do kapitoly nabídne zadat pomocí rozbalovacího menu krizový stav a jeho popis.

5 Základní údaje organizace- tento typ umožní zadat do kapitoly údaje o organizacích. Při vyplňování můžete používat aktuální číselník.

6 Organizační struktura- tento typ umožní do kapitoly zadat, které části organizační struktury se mají pro tuto kapitolu generovat do dokumentu MS Word.

7 Budovy zpracovatele - spojení na stromovou strukturu všech budov zpracovatele.

8 Nebezpečné látky zpracovatele - nabízí se přehled uložení všech neb.látek pro organizaci. Kliknutím na tlačítko Detail se přepnete z aktuálního záznamu do formuláře Uložení nebezpečných látek, kde můžete měnit jednotlivé údaje.

12 Přehled ohrožení zpracovatele- nabízí se přehled všech ohrožení, které jsou zadány v systému. Kliknutím na tlačítko Detail se přepnete z aktuálního záznamu do formuláře Ohrožení, kde můžete měnit jednotlivé údaje.

13 Analýza ohrožení zpracovatele - nabízí se přehled všech analýz ohrožení, které jsou zadány v systému. Kliknutím na tlačítko Detail se přepnete z aktuálního záznamu do formuláře Ohrožení, kde můžete měnit jednotlivé údaje.

14 Preventivní opatření zpracovatele- nabízí se přehled všech preventivních opatření. V seznamu vidíte příčinu, při které vznikne dané ohrožení. Kliknutím na tlačítko Detail se přepnete z aktuálního záznamu do formuláře Ohrožení, kde můžete měnit jednotlivé údaje.

15 Opatření s výběrem generované části- tento typ umožní do kapitoly zadat údaje seznam opatření. Pomocí voleb v horní části okna je možné zvolit, které části jednotlivých opatření se budou generovat do dokumentu MS Word.

16 Smlouvy zpracovatele- tento typ do kapitoly nabídne přehled všech smluv zpracovatele. Kliknutím na tlačítko Detail se přepnete z aktuálního záznamu do Formuláře smluv.

24 Místa vzniku - kapitola určená pro výčet vybraných rizikových míst

25 Příčiny - kapitola určená pro výčet vybraných příčin.

26 Důsledky - kapitola určená pro výčet vybraných důsledků.

27 Obrázky - kapitola určena pro vložení obrázku do dokumentu.

28 Přehled ohrožení s mírou rizika - kapitola pro generování z analýzy rizik, zobrazuje k ohrožení součet míry rizik všech důsledků.

29 Zdroje sil - kapitola pro nastavení generování údajů ze zdrojů sil

30 Zdroje prostředků - kapitola pro nastavení generování údajů ze zdrojů prostředků

31 Zdroje služeb - kapitola pro nastavení generování údajů ze zdrojů služeb

32 Zdroje sil po skupinách se spojením - kapitola pro dokumentování spojení a adres na zdroje sil zařazených do skupiny krizového řízení.

33 Mapové zákresy - kapitola pro přenos mapových zákresů.

34 Opatření s výběrem specializované sestavy - kapitola pro dokumentování opatření ve formě některé ze specializovaných sestav:

o       34.01 Součet potřeby zdrojů podle postupů s uvedením ident. a názvu zdroje.

o       34.02 Součet celkové potřeby zdroje sil v opatření s uvedením názvu zdroje.

o       34.03 Součet celkové potřeby zdroje prostředků v opatření s uvedením názvu zdroje.

o       34.04 Úkoly s uvedením všech zdrojů.

o       34.05 Zdroje s uvedením všech parametrů.

o       34.06 Přehled zdrojů sil v opatření s uvedením názvu zdroje.

o       34.07 Přehled zdrojů prostředků v opatření s uvedením názvu zdroje.

o       34.08 Úkoly s uvedením všech zdrojů s uvedením názvu zdroje pro sílu.

35 Zdroje sil s výběrem specializované sestavy - kapitola pro dokumentování zdrojů sil zpracovatele ve formě některé ze specializovaných sestav.

o       35.01 Seznam osob ze zdrojů sil.

o       35.02 Součet požadovaných osob podle organizace.

o       35.03 Součet požadovaných osob podle pracoviště.

36 Zdroje prostředků s výběrem specializované sestavy - kapitola dokumentování zdrojů prostředků zpracovatele ve formě některé ze specializovaných sestav.

o       36.01 Seznam prostředků ze zdrojů věcných prostředků.

37 Zdroje služeb po skupinách se spojením - kapitola pro dokumentování spojení na zdroje služeb zařazených do skupiny krizového řízení.

38 Pracoviště se spojením - kapitola pro dokumentování spojení na vybraná pracoviště.

39 Budovy - kapitola dokumentování vybraných budov.

40 Smlouvy - kapitola dokumentování vybraných smluv.

41 Jmenovky - kapitola, která umožňuje parametrickým způsobem vytisknout jmenovky členů krizových skupin.

42 Seznam opatření pro Národní systém reakce na krize - kapitola umožňující dokumentování seznamu opatření NSRK.

43 Katalogové listy - kapitola umožňující dokumentovat jeden nebo více katalogových listů.

44 Spojení na zdroje sil - kapitola umožňující dokumentovat spojení na zdroje sil. Určeno pro tvorbu plánů spojení.

46 Skupiny - kapitola umožňující dokumentovat popis jedné skupiny krizového řízení.

47 Zdroje služeb s výběrem specializované sestavy - kapitola pro dokumentování zdrojů služeb ve formě některé ze specializovaných sestav:

o       47.01 Služby smluvně zajištěné hlavním dodavatelem.

o       47.02 Služby smluvně zajištěné subdodavatelem.

o       47.03 Služby smluvně zajištěné bez uvedení smluvní úrovně.

o       47.04 Služby bez smluvního zajištění.

48 Zdroje prostředků podle účelu užití - kapitola, která umožňuje vytisknout zdroje prostředků pro vybranou skupinu a kód účelu užití.

49 Zdroje služeb podle účelu užití - kapitola, která umožňuje vytisknout zdroje služeb pro vybranou skupinu a kód účelu užití.

50 Dokument MS Word doc, docx - kapitola umožňující vložit do kapitoly celý MS Word dokument.

51 Organizace se spojením - kapitola pro dokumentování spojení na vybrané organizace.

52 Karty opatření - kapitola pro dokumentování karty opatření z typového plánu.

100 Obecně nastavitelný přehled - kapitola umožňující pružně uživatelsky definovat tabulku, která se má z dat do dokumentu generovat. Pro tyto účely je k dispozici výběr z velkého seznamu základních přehledů. Pro vybraný přehled je následně možné vybrat které sloupce, jak široké a jak případně pojmenované se mají generovat. Součástí definice je možnost nastavovat výběr záznamů podle filtrovacích hodnot a možnost nastavit třídění záznamů. Záznamy lze do dokumentu generovat jak v tabulkové formě tak ve formě jednoduchého dvousloupcového formuláře. Takto je možné vytvářet ve vlastním uzlu dokument i z dat jiného uzlu než z vlastního.

Způsob ovládání

Podrobný popis způsobu ovládání naleznete v kapitole Jednoduchý formulář.