Podpora pro MS SQL Server

 

Podpora pro MS SQL Server

 

Systém napojení KISKAN na databáze

KISKAN pro napojení na databáze využívá ODBC. Architektura ODBC umožňuje připojení na různé typy datových zdrojů. KISKAN umí napojení na ODBC ovladače pro MS Jet a MS SQL Server.

Instalace se vždy provádí pro podporu MS JET, který je bezplatnou součástí operačního systému MS Windows. Mdb soubor, ke kterému se aplikace připojuje je uveden v položce s názvem "Mdb" v souboru s příponou KisKan.ini.

Přechod z MS Jet na MS SQL Server

KISKAN přímo podporuje nejenom spojení na různé datové stroje, ale i automatický přechod z jedné datové platformy na druhou. Dále bude popsán způsob, jak přejít z implicitně nainstalované MS JET konfigurace na MS SQL Server.

Na začátku převodu je potřeba splnit následující tři předpoklady:

Musí existovat DSN na cílovou MS SQL databázi, která je vytvořena a která nemá žádnou strukturu.

Obsluha programu musí znát administrátorské heslo do této databáze.

Na lokálním PC musí být operační systém Microsoft Windows 7 a výše.

Prvním předpokladem je existence DSN záznamu v ODBC manažeru, který je typu MS SQL Server. DSN záznam musí být nastaven buď na ovladač "SQL Server" (SQLSRV32.DLL), "ODBC Driver 11 for SQL Server" (MSODBCSQL11.DLL) nebo "ODBC Driver 13 for SQL Server" (MSODBCSQL13.DLL).

Dále je nutné, aby ten, kdo provádí přechod, znal administrátorské heslo do databáze. Tyto databáze nebudou obsahovat žádnou definici struktur, musí být prázdné. Pro MS SQL Server 6.5 nebo 7.0 je nutné zabezpečit kódování SQL_Czech_CP1250_CI_AS. Pro MS SQL Server 2000 a vyšší verze je nutné nastavit kódování databáze (Collation name) na Czech_CI_AS.

Přechod se skládá z následujících kroků:

1.V případě, že chcete přenést do cílové databáze i data, proveďte export celé databáze pomoci funkce Export ve volbě Nastavení a přenos dat.

2.Z voleb Základního menu vyberte pod volbou Nástroje volbu Vytvořit KISKAN na MS SQL.

3.V průvodci zapíšete případně jméno a heslo do cílové databáze a vyberete, pomocí funkce Vyhledat ze seznamu ODBC ovladačů DSN pro cílovou databázi.

4.Po výběru bude vyhodnoceno, jestli jde o databázi MS SQL Server.

5.Na posledním dialogu průvodce, kde se dozvíte, kde můžete najít log záznamy, popisující průběh vytváření struktur na cílové databázi, zvolíte dokončit.

6.V ini souboru příslušného ke klientovi aktivujete položku "Sql" odstraněním dvou znaků "//" před touto položkou. Naopak, volbu "Mdb" deaktivujete připsáním dvou znaků "//" před tuto položku.

7.Upravíte další položky v ini souboru podle potřeby specifik cílové databáze. Význam všech voleb konfiguračního souboru popisuje následující kapitola.

8.Znovu spustíte klienta, který by se již měl připojit na cílovou databázi.

9.V horní větvi stromového menu je vždy zobrazen název, uvedený v položce "Dsn" konfiguračního souboru. Tento text slouží pro orientaci, k jaké databázi je KISKAN aktuálně připojen.

10.Pokud chcete přenést i data, pomocí funkce Import ve volbě Nastavení a přenos dat vložíte data pomocí přenosové dávky vytvořené v prvním kroku tohoto postupu.

Popis položek konfiguračního souboru KISKAN.INI pro SQL Server

Konfigurační soubor ini je určen pro definici napojení KISKAN k databázi. Pomoci konfiguračního souboru lze také nastavit, jestli se má při vstupu do systému KISKAN zobrazit formulář pro zadání přihlašovacího jména a hesla. Případně jde takové jméno a heslo vynutit bez zobrazení přihlašovacího formuláře.

Základní syntaxe přiřazovacího řádku je: [Název položky]=[Hodnota položky]. Následující tabulka ukazuje výčet možných proměnných s uvedením jejich významu a příkladu nastavení:

 

Název položky

Popis položky

Příklad nastavení

Dsn

Uživatelsky libovolné pojmenování databáze, ke které se KISKAN připojuje. V případě, že je deaktivováno pomoci znaků "//", zobrazuje se v rootu stromového menu buď cesta a název na mdb soubor nebo server a databáze MS SQL serveru.

Dsn=KisKan

Mdb

Cesta a název na mdb databázi. Je možné použít znak ".", což znamená připojení k mdb souboru, který je ve stejné složce jako je KisKan.exe a jmenuje se KisKan.mdb.

Mdb=.

Sql

Řetězec definující MS SQL databázi, ke které se má KISKAN připojit.

Sql=Server=ANAKAN-SQL;Database=KisKan;Trusted_Connection=yes;

LANGUAGE=čeština

 

nebo

 

Sql=Driver=ODBC Driver 11 for SQL Server;Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=KisKanLocalDB;

AttachDbFileName=C:\KisKan\Desktop

\KisKan.mdf;Trusted_Connection=yes;

LANGUAGE=čeština

Login

Řídí způsob přihlašování do aplikace a databáze.

 

pro: //Login=Ano - vyřazeno z funkce, nehlásí se do

aplikace, s SQL databází pracuje v kontextu Active Directory, pro mdb se nehlásí vůbec.

 

pro: Login=Ano - vynucuje přihlašovací dialog, přihlašuje do aplikace a databáze pod stejné jméno a heslo, do databáze se přihlašuje pod jménem a heslem SQL databáze nebo mdb databáze, pro SQL databázi musí být Trusted_Connection=no.

 

pro: Login=User - vynucuje přihlašovací dialog, do aplikace se hlásí pod jménem a heslem, do SQL databáze se hlásí přes Active Directory v kontextu přihlášeného uživatele. Je možné vynutit SQL přihlášení přes UserID a Pwd (nebo PwdSec),  Trusted_Connection=no, do mdb se nehlásí.

 

pro: Login=UserAD - nevynucuje přihlášení, přihlášení do aplikace a do SQL databáze v kontextu Active Directory, ve správě uživatelů není potřeba psát heslo. Je možné vynutit SQL přihlášení přes UserID a Pwd (nebo PwdSec),  Trusted_Connection=no, do mdb se nehlásí.

UserID

Jméno pro přihlášení se do SQL databáze pod stále stejným jménem.

UserID=honza

Pwd

Heslo pro přihlášení se do SQL databáze pod stále stejným heslem.

Pwd=heslohonza

PwdSec

Zašifrovaný text hesla, který může být použit místo Pwd.  Lze vytvořit ve volbě Nástroje > Zašifrovat heslo do databáze.

PwdSec=fb9L7nGHYu24Y7y2LnW07em60GP

ieCcLGQ0GtXO6stQKW4

+EhjMlar2Y34ztZ3v346cNzpoeKm5b3RCZmsyU

A3BjGKFpXogy70FLODqGsl5uVhT3Psd98IeH4t

Qa2JzwUNNrXLQMCfhEjMzkhZ843hUDMuxxYx

LJ9W+tv8GgdKI=

 

V případě, že chcete funkci některé proměnné zrušit, nebo chcete aby neměla význam uvedený v příkladu nastavení, stačí napsat na začátek řádku takové položky //, případně řádek položky z konfiguračního souboru odstranit.